OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-6: VEKSTHUS

Generelt:

Oppsetting av veksthus skal godkjennes av styret. Plasseringen av veksthuset skal tydelig framgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til huskropp, gjerder mm. skal framgå. Nabouttalelse fra tilgrensende hager skal følge søknaden. Bygget må være ferdigstilt innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke bortfaller godkjenningen og det må eventuelt søkes på nytt.

Plassering:

Veksthus skal fortrinnsvis plasseres på lite eksponerte områder med god avstand til offentlige veier og kvartalsveier. I utgangspunktet følges de samme retningslinjer som for bodplassering. Veksthuset må stå minst 1 meter fra nabohage. Det må ikke plasseres foran fasader som vender ut mot offentlig vei.

I noen tilfeller kan veksthus imidlertid godkjennes satt opp på steder der bod ellers ikke vil bli tillatt. Eksempelvis foran husfasader i bakhager. Veksthus er transparente og blokkerer ikke fasadene på samme måte som en bod.

Utforming:

Veksthuset skal ha sal- eller pyramidetak. Grunnflaten må ikke overstige 6 kvm. Mønehøyden må ikke overstige 2,5 meter. Det tillates ikke bruk av vekstlys. Veksthuset skal ha glassvegger, - ikke kunststoff-plater.

Annet:

Veksthuset skal ikke benyttes som lager i perioder av året det ikke benyttes til dyrkning. Om veksthuset ikke blir benyttet som veksthus, eller bærer preg av manglende vedlikehold kan det bli forlangt fjernet. Eventuelt fjernes det for andelseiers regning.

Drivbenker med samme proporsjoner og mål som kassebodene kan være et alternativ i tilfeller der veksthus ikke kan godkjennes.

(Saksbehandling og retningslinjer for utomhuselementer i andelseierhager pr. 16.04.2007)