OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-15: Veksthus

Veksthus kan bare bygges etter søknad til og tillatelse fra styret. 

Plassering 

Grønn sone

Plasseres parallelt med eller vinkelrett på bygningen de naturlig hører til. 

Gul sone

Plasseres parallelt med eller vinkelrett på bygningen de naturlig hører til. 

Rød sone

Tillates normalt ikke oppført, men kan unntaksvis godkjennes. Veksthus er transparente og blokkerer ikke fasadene på samme måte som en bod. 

Se også U-1 Sonekart. I noen tilfeller vil det måtte utvises skjønn. 

Minsteavstand til omgivelser 

 • Ikke nærmere enn 2 meter fra husvegg.
 • Ikke nærmere enn 1 meter fra gjerde til naboparsell.
 • Ikke nærmere enn 1 meter fra kvartalsvei. 

Utforming 

 • Maksimal grunnflate ca. 6 kvm. (ytre mål)
 • Maksimal mønehøyde er 250 cm.  (ytre mål)
 • Støpt betongsåle tillates unntaksvis på fuktutsatte steder.
 • Veksthuset skal ha vegger av klart glass - ikke kunststoff-plater.
 • Veksthuset skal ha saltak.
 • Løsningen skal være reversibel og lett å fjerne. 

Særlig om veksthus 

 • Vekstlys eller annen belysning er ikke tillatt.
 • Veksthuset skal ikke benyttes som lager i perioder av året det ikke benyttes til dyrking. 

Søknaden 

 • Søknad sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen.
 • Plassering skal tydelig fremgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til hus, gjerder, vegetasjon mm. skal fremgå. Bruk norgeskart.no.
 • Nøyaktig plassering skal også fremgå av fotos av hagen. Veksthusets hjørner markeres med stolper slått ned i bakken. Stolpene bør stå til søknaden er behandlet.
 • Nabouttalelser skal vedlegges fra samtlige andelseiere som har tilgrensende hager. 

Se også U-2 Saksbehandling 

Byggestart og ferdigstillelse 

Tiltak kan ikke igangsettes før borettslaget skriftlig har gitt tillatelse. 

Ved ferdigstillelse skal administrasjonen bli varslet og søker skal dokumentere at tiltaket er i henhold til godkjent søknad. 

Veksthuset må være ferdigstilt innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke, bortfaller godkjenningen, og det må eventuelt søkes på nytt. 

Ulovlig oppsatt veksthus vil bli fjernet for andelseiers regning. 

Vedlikeholdsansvar 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.