OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

FOTO: KRISTIN ZEINER-HENRIKSEN

Uterom viktige for hagebyens karakter

Grønne og frodige hager og uterom er viktig for hagebyens karakter.
Regelverket for utomhuselementer er revidert våren 2024.

Hele hagebyen – ikke bare bygningene – er verneverdig. Også hagene er underlagt dette kulturminnevernet. Utomhusreglene setter en standard for hva som kan oppføres.

Alle tiltak og forandringer i hagene vurderes i forhold til hvor de finner sted. Sonekartet er retningsgivende – i rød sone mot gaten er bestemmelsene mest restriktive.

Hva som kan tillates oppført, blir skjønnsmessig, fordi hagene er av ulik størrelse og topografien varierende. Det begrenses til to større volumer i samme hage.

Følgende elementer krever godkjenning fra borettslaget: Boder, veksthus, stor lekestue, liten lekestue og små utomhuselementer i rød sone, levegg, elbil-lader, hagelys, frittstående varmepumpe, støttemurer og terrengendringer av en viss størrelse.

Det eksisterer ikke søknadsskjema. Krav til søknaden finner du under. Utomhusutvalget (UHU), som vurderer søknadene og innstiller til styret, kan også gi råd til andelseierne.

Tiltak kan ikke igangsettes før borettslaget skriftlig har gitt tillatelse. Arbeidstegninger skal følges. Utomhuselementer som er satt opp ulovlig, vil bli fjernet for andelseiers regning.

Følgende elementer er ikke søknadspliktige, men det stilles krav til utformingen: Liten lekestue og små utomhuselementer i gul og grønn sone, benkeboder og drivbenker, espalierer og plattinger.

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold av utomhuselementene.

Krav til søknaden

 • Søknaden skal beskrive hva som ønskes oppført og inneholde målsatte tegninger som viser omsøkt plassering og avstand til hus, gjerdelinjer, vegetasjon o.l.
 • Fotos av eksisterende situasjon skal følge søknaden.
 • Plassering av boder må tegnes inn i kart fra norgeskart.no el.l.
 • Berørte naboer i tilgrensende parseller skal uttale seg om søknaden.

Søknadsprosessen

 • Søknader som trenger styrets godkjenning, sendes administrasjonen i e-post (adm@havebyselskapet.no) eller leveres på kontoret.
 • Søknaden må være selskapet i hende minst tre uker før styrebehandling. Det garanteres ikke at alle saker kan behandles i første styremøte etter innlevering.
 • Søknadene blir forelagt et eget utomhus-utvalg (UHU), som innstiller til styret.
 • Ufullstendige og mangelfulle søknader blir ikke behandlet.

Saksbehandlingsgebyr

 • Ved behandling av utomhus saker i styret skal det betales et gebyr.
 • Gebyr faktureres når søknaden innleveres til administrasjonen.
 • Søknaden behandles ikke i styret før gebyret er innbetalt.