OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

FOTO: KRISTIN ZEINER-HENRIKSEN

Uterom viktige for hagebyens karakter

Grønne og frodige hager og uterom er viktig for hagebyens karakter.

Utendørs konstrusjoner som boder er søknadspliktige. De skal utformes etter en bestemt standard og plasseres der de ikke virker dominerende og påtrengende.

Følgende elementer krever godkjenning fra borettslaget: Boder, dukkestuer, veksthus, levegg, støyskjerm, hagelys, forstøtningsmurer og terrengendringer av en viss størrelse.

Se Retningslinjer for utomhuselementer i menyen til venstre.

Krav til søknad om oppføring av utomhuselementer finner du under. Det finnes ikke søknadsskjema. Administrasjonen har arbeidstegninger og materiallister for boder som må følges.

Alle tiltak og forandringer vurderes i forhold til hvor de finner sted. Som hovedregel gjør vi ikke forandringer i offentlig eksponerte områder, som er viktige for hagebyens ansikt mot omgivelsene.

Hovedregelen kan fravikes hvis det foreligger sterke fellesinteresser og inngrepene kan utformes og skjermes slik at de klart underordner seg områdets park- eller hagekarakter, også om vinteren når løvet er falt.

Elementer med krav til utforming, men som ikke krever selskapets godkjennelse, er fornyelse av espalier på vegg, oppføring av frittstående espalier, benkeboder og drivbenker.

Ønskes det satt opp andre elementer enn ovenstående, med en størrelse eller plassering som vil berøre naboer eller andre, skal det søkes borettslaget.

Krav til søknaden

 • Søknaden skal beskrive hva som ønskes oppført og inneholde målsatte tegninger som viser omsøkt plassering og avstand til hus, gjerdelinjer, vegetasjon o.l.
 • Fotos av eksisterende situasjon skal følge søknaden.
 • Plassering av boder må tegnes inn i kart fra norgeskart.no el.l.
 • Berørte naboer i tilgrensende parseller skal uttale seg om søknaden.

Søknadsprosessen

 • Søknader som trenger styrets godkjenning, sendes administrasjonen i e-post (adm@havebyselskapet.no) eller leveres på kontoret.
 • Søknaden må være selskapet i hende minst tre uker før styrebehandling. Det garanteres ikke at alle saker kan behandles i første styremøte etter innlevering.
 • Søknadene blir forelagt et eget utomhus-utvalg (UHU), som innstiller til styret.
 • Ufullstendige og mangelfulle søknader blir ikke behandlet.

Saksbehandlingsgebyr

 • Ved behandling av utomhus saker i styret skal det betales et gebyr.
 • Gebyr faktureres når søknaden innleveres til administrasjonen.
 • Søknaden behandles ikke i styret før gebyret er innbetalt.