OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-3: Plassering av boder

Uteområdene i hagebyen er inndelt i tre ulike soner. U-1 Sonekart er retningsgivende når styret behandler søknader om boder.

I tillegg til sonekartet kan topografi, avstand fra fasade, elementets retning samt vegetasjon ha betydning for styrets vedtak.

I grønn sone vil standardbod, minibod og dobbelbod normalt tillates. I gul sone kan disse bodene unntaksvis godkjennes. I rød sone tillates ikke disse bodene. Forhagebod kan tillates i alle soner.

Uavhengig av sone må andelseier søke styret om å få oppføre bod. Krav til minimumsavstander fra husvegger, kvartalsveier og naboparseller må være oppfylt, se utomhusarket for hver bod.

Følgende regler gjelder for plassering av standardbod, minibod og dobbelbod (dobbelbod plasseres på gjerdelinjen mellom to hager):

Grønn sone

Plasseres parallelt med bygningen de naturlig hører til og/eller på linje med tidligere oppsatte boder (flere boder i et område kan også følge naturlige linjer i terrenget). Er det ikke andre boder i området, må plassering velges slik at fremtidige boder kan innpasses.

Gul sone

Plasseres ved enden av hus, på linje med langfasade mot offentlig vei, der avstanden er stor nok. Eventuelt lenger inn i kvartalet, om arealet mot kvartalsvei er stort nok. Tillates også plassert mellom hus som står i større vinkel enn 90 grader på hverandre, der forhager og vegetasjon lager en diskret plassering.

Rød sone

Tillates ikke. Forhagebod kan tillates, under visse forutsetninger (se U-8 Forhagebod).

Bodplassering og arealsituasjoner

I noen tilfeller vil det måtte utvises skjønn. Se tabell under, som beskriver de mest typiske arealsituasjoner i hagebyen. Se neste tabell for definisjon av arealkategorier.

Tabellen er retningsgivende for plassering av boder.

AREAL-KATEGORIER

PLASSERING

Fasade

Vender mot

Topografi

Standardbod (U-3)

Minibod (U-4)

Dobbelbod (U-5)

Forhagebod (U-6)

Lang-fasade fremside

Offentlig vei

Flatt

 

Ikke mulig

Ikke mulig

Ikke mulig

Mulig

Stort nivåsprang

 

Kan vurderes hvis nivåforskjell er stor nok til at bod ikke stenger for fasaden.

Kan vurderes hvis nivåforskjell er stor nok til at bod ikke stenger for fasaden.

Kan vurderes hvis nivåforskjell er stor nok til at bod ikke stenger for fasaden.

Mulig

Lang-

fasade

bakside

Kvartalsvei/
sti

Flatt

Ikke mulig

Mulig

Ikke mulig

Mulig

Stort nivåsprang

Kan vurderes hvis nivåforskjell er stor nok til at bod ikke stenger for fasaden.

Mulig

Kan vurderes hvis nivåforskjell er stor nok til at bod ikke stenger for fasaden.

Mulig

Andre

andelshager

Uansett topografi

Mulig

Plasseres fortrinnsvis enten mot grense til nabo i samme husrekke, eller på linje med gavlfasade.

Mulig

Plasseres fortrinnsvis enten mot grense til nabo i samme husrekke, eller på linje med gavlfasade.

Mulig

Mulig

Gavl-

fasade

Offentlig vei

Flatt

Mulig i bakre hagehjørne:

Fortrinnsvis lagt i flukt med bakre langfasade, evt 1m fra kvartalsvei/sti. Må ikke komme i konflikt med vinduer.

Mulig i bakre hagehjørne:

Fortrinnsvis lagt i flukt med bakre langfasade, evt 1m fra kvartalsvei/ sti. Må ikke komme i konflikt med vinduer.

Ikke mulig

Mulig

Stort nivåsprang

Kan vurderes hvis nivåforskjell er stor nok til at bod ikke stenger for fasaden.

Kan vurderes hvis nivåforskjell er stor nok til at bod ikke stenger for fasaden.

Kan vurderes hvis nivåforskjell er stor nok til at bod ikke stenger for fasaden.

Mulig

Kvartalsvei / sti

Uansett topografi

Mulig

Fortrinnsvis lagt i flukt med bakre langfasade, evt 1m fra kvartalsvei/sti. Må ikke komme i konflikt med vinduer.

Mulig

Fortrinnsvis lagt i flukt med bakre langfasade, evt 1m fra kvartalsvei/ sti. Må ikke komme i konflikt med vinduer.

Mulig

Fortrinnsvis lagt i flukt med bakre langfasade, evt 1m fra kvartalsvei/sti. Må ikke komme i konflikt med vinduer.

Mulig

Andre andelshager

Uansett topografi

Mulig

Fortrinnsvis lagt i flukt med bakre langfasade, evt 1m fra kvartalsvei/sti. Må ikke komme i konflikt med vinduer.

Mulig

Fortrinnsvis lagt i flukt med bakre langfasade, evt 1m fra kvartalsvei/ sti. Må ikke komme i konflikt med vinduer.

Mulig

Fortrinnsvis lagt i flukt med bakre langfasade, evt 1m fra kvartalsvei/sti. Må ikke komme i konflikt med vinduer.

Mulig

Definisjon av arealkategorier rundt husene

  

Stort nivåsprang 

Områder der hagen ligger vesentlig høyere enn veien, på toppen av høy mur eller på toppen av høy skråning, på en slik måte at boden ikke kommer i direkte siktlinje foran fasaden. 

Dette gjelder også dersom hagen ligger vesentlig lavere enn veien, slik at boden ikke kommer i direkte siktlinje foran fasaden. 

Områder der hagen ligger vesentlig lavere enn veien, i bunn av skråning eller nedenfor mur, slik at en bod blir dels skjult eller lite dominerende foran fasade. 

Andre begreper 

Med nabogrense menes i denne sammenheng både grense mot nabohageparsell eller fellesareal innen Oslo Havebyselskaps grunn.