OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

FOTO: PÅL RØDAHL

Verneverdien begrenser friheten

Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi. Det setter begrensninger for oss alle.

Enkelt sagt - du kan ikke gjøre som du vil, inne eller ute.

Formelt er det Oslo Havebyselskap som eier både bygningsmasse og utearealene. Som andelseier har du borett og er underlagt borettslagets regelverk.

Andelseierne har på generalforsamlinger blant annet vedtatt:

  • Vedtekter
  • Ordensregler
  • Veileder for utbygging
  • Utomhusveileder

Vi har retningslinjer for utbygging av leiligheter og for oppføring av utomhuselementer. Som andelseier må du søke borettslaget om tillatelse før arbeid igangsettes.

Styret skal godkjenne planene, i mange tilfeller også Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Ofte skal også byantikvaren avgi uttalelse.

Borettslaget har en byggesakskonsulent og et utomhusutvalg som avgir innstilling i tråd med vedtatte regler og retningslinjer.

Andelseiere som foretar endringer uten å søke, i strid med regelverket, kan bli pålagt å tilbakeføre til slik det var opprinnelig.

Hvorfor er det så nøye?

Som byantikvaren uttaler: "Ullevål Hageby er et byplanmessig mesterverk og et monument for epokens bygningsstil. Bebyggelsen holder svært høy arkitektonisk kvalitet. Ullevål hagebys verneverdi er ubestridelig."

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere i fellesskap satt begrensninger for hva den enkelte kan gjøre.

Det er viktig for alles trivsel at felles regler og retningslinjer overholdes. La oss vise hensyn til hverandre og ta godt vare på det enestående bomiljøet i hagebyen.