OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-37: Elbil-lader

Elbillader kan bare monteres etter søknad til og tillatelse fra administrasjonen.

Det er bare tillatt å montere ladeboks på styregodkjent parkeringsplass som disponeres av andelseier/søker.

Det er bare tillatt å montere ladeboks med type 2-kontakt, såkalt smartboks, er tillatt. Laderen skal monteres av autorisert elektroinstallatør.

Plassering og gjennomføring

  • Det er ikke tillatt å montere ladeboks på fasade, på portstolpe eller gjerde.
  • Ladeboks skal monteres på egen, frittstående stolpe.
  • Strøm trekkes fra eget sikringsskap. Elbil-lader skal ha egen, dedikert kurs.
  • Kabel føres gjennom vegg under bakkenivå. Hullet sikres mot vanninntrengning.
  • Kabel skal ligge i trekkerør minimum 40 cm under bakken, med 10 cm. sand/subbus under og 10 cm. sand/subbus under. Det skal være merkebånd over kabel.

Søknaden

  • Søknad sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen.
  • Plassering av lader og kabeltrasé skal tydelig fremgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til hus, gjerder, vegetasjon mm. skal fremgå. Bruk norgeskart.no.
  • Nøyaktig plassering skal også fremgå av fotos av hagen. Ladestolpen markeres med stolpe slått ned i bakken. Stolpen bør stå til søknaden er behandlet.

Byggestart og ferdigstillelse

Tiltak kan ikke igangsettes før borettslaget skriftlig har gitt tillatelse.

Ved ferdigstillelse skal administrasjonen bli varslet og søker skal dokumentere at tiltaket er i henhold til godkjent søknad.

Elbil-lader må være satt opp innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke, bortfaller godkjenningen, og det må eventuelt søkes på nytt.

Ulovlig oppsatt elbil-lader vil bli fjernet for andelseiers regning.

Vedlikeholdsansvar

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.