OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-6: Minibod (2,2 x 1,1 m)

Minibod kan bare bygges etter søknad til og tillatelse fra styret. 

Plassering 

Grønn sone

Plasseres parallelt med bygningen de naturlig hører til og/eller på linje med tidligere oppsatte boder (flere boder i et område kan også følge naturlige linjer i terrenget). Er det ikke andre boder i området, må plassering velges slik at fremtidige boder kan innpasses. 

Gul sone

Plasseres ved enden av hus, på linje med langfasade mot offentlig vei, der avstanden er stor nok. Eventuelt lenger inn i kvartalet, om arealet mot kvartalsvei er stort nok. Tillates også plassert mellom hus som står i større vinkel enn 90 grader på hverandre, der forhager og vegetasjon lager en diskret plassering. 

Rød sone

Tillates ikke oppført. 

Se også U-1 Sonekart og U-3 Plassering av boder. I noen tilfeller vil det måtte utvises skjønn. 

Minsteavstand til omgivelser 

 • Ikke nærmere enn 2 meter fra husvegg.
 • Ikke nærmere enn 1 meter fra gjerde til naboparsell.
 • Ikke nærmere enn 1 meter fra kvartalsvei. 

Utforming 

 • Arbeidstegninger og materialliste, som fås hos administrasjonen, skal følges.
 • Grunnflate 220 x 110 cm. (ytre mål)
 • Gesimshøyde 180 cm.
 • Totalhøyde 285 cm. (ytre mål)
 • Boden forankres fortrinnsvis med jordspyd. Støpt betongsåle tillates unntaksvis på fuktutsatte steder.
 • Boden skal bygges i tre.
 • Boden overflatebehandles med Tyrilin tjærebeis «16 Mørk» eller Jotun dekkbeis «Beito».
 • Løsningen skal være reversibel og lett å fjerne. 

Søknaden 

 • Søknad sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen.
 • Plassering skal tydelig fremgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til hus, gjerder, vegetasjon mm. skal fremgå. Bruk norgeskart.no.
 • Nøyaktig plassering skal også fremgå av fotos av hagen. Bodens hjørner markeres med stolper slått ned i bakken. Stolpene bør stå til søknaden er behandlet.
 • Nabouttalelser skal vedlegges fra samtlige andelseiere som har tilgrensende hager. 

Se også U-2 Saksbehandling 

Byggestart og ferdigstillelse 

Tiltak kan ikke igangsettes før borettslaget skriftlig har gitt tillatelse. 

Ved ferdigstillelse skal administrasjonen bli varslet og søker skal dokumentere at tiltaket er i henhold til godkjent søknad. 

Boden må være ferdigstilt innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke, bortfaller godkjenningen, og det må eventuelt søkes på nytt. 

Ulovlig oppsatt bod vil bli fjernet for andelseiers regning. 

Vedlikeholdsansvar 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.