OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-32: Terrengendringer

Heving eller senkning av terreng som overskrider 0,5 meter fra opprinnelig terrengnivå eller er nærmere enn 1 meter fra regulert vei eller nabohage kan bare foretas etter søknad til og tillatelse fra administrasjonen. 

Oslo kommune krever i visse tilfeller byggesøknad for terrengendringer, avhengig av høyder og avstander. Se informasjon på kommunens hjemmesider. 

Søknaden 

  • Søknad sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen.
  • Terrenginngrepet skal tydelig fremgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til hus, gjerder, vegetasjon mm. skal fremgå. Bruk norgeskart.no
  • Foto av hagen hvor det framgår hvor terrenginngrepet skal gjennomføres, vedlegges. 

Se også U-2 Saksbehandling 

Byggestart og ferdigstillelse 

Tiltak kan ikke igangsettes før borettslaget skriftlig har gitt tillatelse. 

Ved ferdigstillelse skal administrasjonen bli varslet og søker skal dokumentere at tiltaket er i henhold til godkjent søknad. 

Terrenginngrepet må være utført innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke, bortfaller godkjenningen, og det må eventuelt søkes på nytt. 

Ulovlig terrenginngrep vil bli fjernet og hagen tilbakestilt for andelseiers regning.