OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-2: Saksbehandling

Borettslaget ønsker at hagebyen skal bevare uteområdets karakter, med grønne og frodige hager og uterom. Boder og andre konstruksjoner skal bare oppføres der de ikke virker dominerende eller påtrengende i forhold til fasader, naboer eller forbipasserende. 

Noen arealer er viktigere enn andre for hagebyens «ansikt» utad. Alle tiltak og forandringer vurderes derfor i forhold til hvor de finner sted. U-1 sonekart som deler uteområdene i tre ulike soner, er retningsgivende i denne sammenheng. 

Med enkelte unntak tillates ikke forandringer eller nye elementer mot gaten (rød sone). Dette kan fravikes hvis det foreligger sterke fellesinteresser eller inngrepene kan utformes og skjermes, slik at de klart underordner seg områdets park- og hagekarakter, også når løvet er falt. 

Ingen av utomhus-elementene som er tillatt i hagebyen, er av en slik størrelse eller høyde at de er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.  Omhandler søknaden standardelementer og utforming, behøver søknaden kun behandles av borettslagets styre eller administrasjon. 

Avviker søknaden derimot fra standard retningslinjer med hensyn til avstander til annen grunneier eller volum og størrelse, må søknaden etter eventuell godkjenning i styret også godkjennes av kommunens plan–og bygningsetat, før byggearbeidet kan starte. 

Utomhus-sakene deles i to typer 

A: Elementer som krever borettslagets godkjennelse:

 • Standardbod
 • Minibod
 • Dobbelbod
 • Forhagebod
 • Redskapsbod
 • Små utomhuselementer i rød sone
 • Veksthus
 • Stor lekestue
 • Liten lekestue i rød sone
 • Levegg
 • Støttemur, under visse forutsetninger
 • Terrengendringer, under visse forutsetninger
 • Hagelys
 • Frittstående varmepumpe
 • Elbil-lader 

B: Elementer med krav til utforming, som normalt ikke krever selskapets godkjennelse:

 • Benkebod
 • Små utomhuselementer i gul og grønn sone
 • Drivbenker
 • Liten lekestue i gul og grønn sone
 • Espalier på husfasade (ny plassering krever godkjennelse)
 • Frittstående espalier
 • Platting 

For nærmere regler for det enkelte tiltak og hva søknaden skal inneholde, se arkene for de ulike utomhuselementene. 

Omfang av utomhuselementer i hagene

Både vernemyndigheter og borettslaget ønsker å bevare hagebyens karakter, med grønne og frodige hager. Derfor setter vi begrensninger på antall utomhuselementer i hver hage.

Hva som kan tillates oppført, blir skjønnsmessig, fordi hagene er av ulik størrelse og topografien varierende. Men generelt vil flere typer ulike boder i samme hage ikke bli godkjent. Det begrenses til to større volumer som bod, veksthus, dukkestue og garasje i samme hage.

Borettslagets behandling 

Styret behandler søknader om boder (utenom redskapsbod), stor lekestue og veksthus. Øvrige søknader behandles av administrasjonen, som kan legge tvilstilfeller frem for styret. 

Søknad sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen, Søknad som skal behandles av styret, må være borettslaget i hende senest tre uker før styremøtet. 

Søknaden vil bli vurdert av et utomhusutvalg (UHU) som innstiller til styret. 

UHU mottar søknader via administrasjonen og vil kontrollere disse mot regelverket. UHU vil i tillegg ha øye for å fremme gode, stedstilpassede helhetsløsninger som ikke alltid fremgår direkte av reglementet. 

UHU vil utøve skjønn og ha en rådgivende funksjon både overfor styret og andelseierne. I enkelte tilfeller kan det være naturlig å diskutere saken med søker og foreslå endringer. Om søker sier seg enig, kan disse eventuelt fremmes subsidiært. 

Styret har alene avgjørelsesmyndighet og kan i særskilte tilfeller dispensere fra regelverket. Det garanteres ikke at alle søknader kan behandles i første styremøte etter innlevering. 

Tiltak kan ikke igangsettes før borettslaget skriftlig har gitt tillatelse.

Gebyr

For behandling av utomhussaker i styret betales et gebyr. Gebyr faktureres når søknaden innleveres til administrasjonen. Søknaden behandles ikke i styret før gebyret er innbetalt. 

Vedlikehold 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.