OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-8: Forhagebod

Forhagebod kan bare bygges etter søknad til og tillatelse fra styret. 

Forhagebod kan tillates i alle hager, også i rød sone mot offentlig vei. 

Plassering 

Plasseres parallelt med bygningen de naturlig hører til og/eller på linje med tidligere oppsatte boder (flere boder i et område kan også følge naturlige linjer i terrenget). Er det ikke andre boder i området, må plassering velges slik at fremtidige boder kan innpasses. 

Plasseres langs parsellgrense eller med rygg inntil gjerde eller kvartalsvei. Plasseres minst mulig eksponert og fortrinnsvis skjermet av vegetasjon mot gaten. 

Se også U-1 Sonekart og U-3 Plassering av boder. I noen tilfeller vil det måtte utvises skjønn. 

Minsteavstand til omgivelser 

 • Ikke nærmere enn 2 meter fra husvegg.
 • Ikke nærmere enn 1 meter fra gjerde til naboparsell.
 • Ikke nærmere enn 1 meter fra kvartalsvei. 

Utforming 

 • Arbeidstegninger som ligger på borettslagets hjemmesider, skal følges.
 • Maksimal grunnflate 200 x 90 cm. (ytre mål)
 • Maksimal høyde 140 cm. (ytre mål)
 • Boden forankres fortrinnsvis med jordspyd. Støpt betongsåle tillates unntaksvis på fuktutsatte steder.
 • Boden skal bygges i tre.
 • Boden overflatebehandles med Tyrilin tjærebeis «16 Mørk» eller Jotun dekkbeis «Beito».
 • Løsningen skal være reversibel og lett å fjerne. 

Søknaden 

 • Søknad sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen.
 • Plassering skal tydelig fremgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til hus, gjerder, vegetasjon mm. skal fremgå. Bruk norgeskart.no.
 • Nøyaktig plassering skal også fremgå av fotos av hagen. Bodens hjørner markeres med stolper slått ned i bakken. Stolpene bør stå til søknaden er behandlet.
 • Retning og takfall skal fremgå av søknaden.
 • Nabouttalelser skal vedlegges fra samtlige andelseiere som har tilgrensende hager. 

Se også U-2 Saksbehandling 

Byggestart og ferdigstillelse 

Tiltak kan ikke igangsettes før borettslaget skriftlig har gitt tillatelse. 

Ved ferdigstillelse skal administrasjonen bli varslet og søker skal dokumentere at tiltaket er i henhold til godkjent søknad. 

Boden må være ferdigstilt innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke, bortfaller godkjenningen, og det må eventuelt søkes på nytt. 

Ulovlig oppsatt bod vil bli fjernet for andelseiers regning. 

Vedlikeholdsansvar 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.