OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-20: Stor lekestue

Stor lekestue kan bare bygges etter søknad til og tillatelse fra styret. 

Borettslaget ønsker ikke permanent oppsatte lekestuer. Etter 5 år må andelseier fjerne lekestuen, om ikke tillatelsen forlenges. 

Plassering 

Grønn sone

Plasseres så skjermet som mulig. Enkelte steder kan det settes krav til planting av skjermende vegetasjon rundt lekestuen. 

Gul og rød sone

Tillates ikke oppført. Liten lekestue kan oppføres. 

Se også U-1 Sonekart. I noen tilfeller vil det måtte utvises skjønn. 

Minsteavstand til omgivelser 

 • Ikke nærmere enn 3 meter fra husvegg.
 • Ikke nærmere enn 1 meter fra gjerde til naboparsell.
 • Ikke nærmere enn 1 meter fra kvartalsvei. 

Utforming 

 • Maksimal grunnflate 4 kvm, inkludert evt. veranda eller overbygget inngangsparti.
 • Maksimal mønehøyde 200 cm. (ytre mål)
 • Lekestuen forankres fortrinnsvis med jordspyd.
 • Lekestuen skal bygges i tre.
 • Lekestuen skal ha saltak og fortrinnsvis svart taktekking.
 • Lekestuen overflatebehandles med Tyrilin tjærebeis «16 Mørk» eller Jotun dekkbeis «Beito».
 • Løsningen skal være reversibel og lett å fjerne. 

Særlig om stor lekestue 

 • Husstanden som søker, må ha barn. Yngste kan maksimalt være 9 år på søketidspunktet.
 • Lekestuen kan stå i 5 år fra vedtaket skriftlig er meddelt andelseier. Etter søknad kan godkjennelsen forlenges til den dag yngste barn fyller 12 år.
 • Ved eierskifte bortfaller godkjennelsen, og lekestuen kan bli forlangt fjernet. Eventuelt fjernes lekestuen for andelseiers regning. 

Søknaden 

 • Søknad sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller leveres administrasjonen.
 • Målsatt tegning av lekestuen vedlegges.
 • Plassering skal tydelig fremgå av kart. Kartet skal være målsatt og avstand til hus, gjerder, vegetasjon mm. skal fremgå. Bruk norgeskart.no.
 • Nøyaktig plassering skal også fremgå av fotos av hagen. Lekestuens hjørner markeres med stolper slått ned i bakken. Stolpene bør stå til søknaden er behandlet.
 • Nabouttalelser skal vedlegges fra samtlige andelseiere som har tilgrensende hager. 

Se også U-2 Saksbehandling 

Byggestart og ferdigstillelse 

Tiltak kan ikke igangsettes før borettslaget skriftlig har gitt tillatelse. 

Ved ferdigstillelse skal administrasjonen bli varslet og søker skal dokumentere at tiltaket er i henhold til godkjent søknad. 

Stor lekestue må være ferdigstilt innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke, bortfaller godkjenningen, og det må eventuelt søkes på nytt. 

Ulovlig oppsatt lekestue vil bli fjernet for andelseiers regning. 

Vedlikeholdsansvar 

Andelseier har ansvar for alt fremtidig vedlikehold og alle kostnader i forbindelse med tiltaket. Borettslaget har ikke vedlikeholdsansvar for private tiltak som er utført av andelseier, eller i andelseiers regi.