OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Retningslinjer om trær og vegetasjon

Her er retningslinjene for bevaring og felling av store trær, for hekker og annen vegetasjon mot veier og naboer og for fremmede arter i hagebyen.

Se også ordensreglene om andelseiers plikter i hagen

Trær - særlig de som bærer frukt - er viktige for Hagebyens grønne identitet. Siden hagene er små, bør trærne være forholdsvis lave. Da kaster de ikke for tung og tett skygge, som hemmer veksten til plen og blomster.

Enkeltstående store trær bør ha en spesiell verdi ved en egenartet form, ha en biologisk verdi for det lokale økologiske miljø og mangfold eller inneha en historie som gjør dem identitetsskapende for området.

Med "store" menes trær som er over 5-6 meter høye. Andelseier som ønsker at store trær felles, må kontakte administrasjonen, som vil be utomhusutvalget om råd. Det må videre innhentes godkjennelse fra Oslo kommune.

Under saksbehandlingen i utomhusutvalg og styre vil store trærs biologiske verdi for det lokale økologiske miljø samt betydning for å opprettholde plante-, mikroorganisme- og dyremangfold vil bli tillagt avgjørende betydning.

Trær som ikke har en spesiell form eller er verdifulle av biologiske eller historiske grunner, bør som hovedregel felles når de har nådd 5-6 meters høyde. Unntaket er frukttrær og allétrær og trerekker som tilhører borettslaget.

Følgende trær skal eller kan uansett felles:

  • Trær som skader konstruksjoner og bygninger skal felles
  • Trær med fare for velt eller brekkasje skal felles
  • Nåletrær som gran, kan felles
  • Bjørketrær som er sjenerende for allergikere i umiddelbar nærhet, kan felles

Andelseiere må ta ansvaret for store trær, hvis de ikke ønsker disse fjernet.

Viltvoksende trær, samt hekker av tuja eller andre kraftigvoksende vintergrønne arter, skal ikke plantes i hagene. Frukttrær som fjernes, bør erstattes med nye.

Alle allétrær ut mot veien og trerekker tilhører selskapet. De har ikke andelseierne lov til å fjerne. Andre trær skal ikke plantes mellom allétrærne. Hekker og annen vegetasjon langs gjerdene skal holdes i en høyde som ikke skader eller forringer allétrærne.

Ved konflikter vedrørende trær og annen vegetasjon bør nabolovens § 3 følges, der nabogrense i lovens forstand blir anvendt som grenser mellom hageparseller.

Hekker og prydbusker mot naboparseller må holdes i en høyde og bredde som ikke sjenerer naboene. Opp til 2 meters høyde kan naboene normalt ikke klage på.

Langs tregjerdene må vegetasjonen holdes slik at den ikke vokser igjennom eller legger seg over gjerdet på en slik måte at fuktighet eller tyngde ødelegger gjerdet.

Langs kvartalsveiene eller andre fellesarealer må vegetasjonen ikke skape problemer for framkommeligheten. Kvartalsveiene må holdes frie for vegetasjon.

Det er ikke ønskelig med spredning av fremmede og uønskede arter i borettslaget. Flere vanlige hageplanter som lupiner, canadagullris og stormarikåpe er svartelistet. Videre er ugras som russekål og arter som brunsnegle i listen.

Andelseiere har ansvar for å hindre spredning av svartelistede arter ved å klippe ned blomsterstanden før planten frør seg, sette fysiske barrierer for planter som sprer seg ved utløpere eller fjerne plantene.

Husk at disse plantene må destrueres, ikke legges i hagekomposten eller kastes i komprimatorbilene som mottar hageavfall. Legg alt planteavfall fra svartelistede arter i restavfallet eller lever det inn på gjenvinningsstasjonen.

Et titall fremmede arter er registrert i hagebyen, viser kartet hos Artsdatabanken, hvor du også kan lære mer om hvordan du kan bidra til å hindre spredning.

Les mer på Hageselskapets side om hagerømlinger.