OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-5: LEKESTUE/DUKKESTUE

Generelt:

Oppsetting av dukkestue i andelseierhage skal godkjennes av styret.
Borettslaget ønsker ikke permanent oppsatte dukkestuer i Hagebyen. Etter 5 år må andelseier fjerne den om ikke forlengelse blir gitt.

Krav til innsendt materiale:

  • Plasseringen av dukkestuen skal tydelig framgå av kart.
  • Kartet skal være målsatt og avstand til huskropp, gjerder mm. skal framgå.
  • Nabouttalelse fra tilgrensende hager skal følge søknaden.
  • Foto av hagen hvor omsøkt plass framgår.
  • Det skal vedlegges målsatt tegning

Andre krav:

  • Bygget må være ferdigstilt innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke bortfaller godkjenningen og det må eventuelt søkes på nytt.
  • Vedtaket gjelder for 5 år fra vedtaket skriftlig er meddelt andelseier. Etter søknad kan godkjennelsen forlenges. Ved eierskifte bortfaller godkjennelsen og dukkestuen kan bli forlangt fjernet. Eventuelt fjernes den for andelseiers egen regning.
  • Utvendig farge skal være brunbeiset, tilsvarende annet utvendig treverk i Havebyen
  • Husstanden som søker må ha barn og yngste må maksimalt være 9 år på søketidspunktet

Plassering:

Dukkestuen plasseres så skjermet som mulig, gjerne knyttet til eksisterende vegetasjon. Den kan søkes satt opp foran husfasader. Enkelte steder kan det settes krav til planting av skjermende vegetasjon rundt.

Størrelse:

Grunnflaten skal ikke overstige 4 kvm. Dette inkluderer en eventuell veranda eller overbygget inngangsparti. Mønehøyden skal maksimalt være 2 meter.

Form og materiale:

Takform skal være enten saltak, valmtak eller pyramidetak. Taket tekkes med papp eller tre. Vinduene bør være sprosset.

(Saksbehandling og retningslinjer for utomhuselementer i andelseierhager pr. 26.02.2016)