OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-3: DOBBELTBOD (2,2 x 3,3 m)

Bod skal godkjennes av styret.

Dobbeltbod er boder som skal deles av flere andelseeiere. Den kan plasseres på fellesarealer og på gjerdelinjen mellom to hager.

Krav til innsendt materiale:

  • Plasseringen av boden skal tydelig framgå av kart.
  • Kartet skal være målsatt og avstand til huskropp, gjerder mm. skal framgå.
  • Nabouttalelse fra tilgrensende hager skal følge søknaden.
  • Foto av hagen hvor omsøkt plass framgår.

Bygget må være ferdigstilt innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis ikke bortfaller godkjenningen og det må eventuelt søkes på nytt.

Plassering:

  • I ”offentlig eksponerte” områder tillates ikke oppsatt dobbeltbod, (2,2 x 3,1 meter).
  • I ”naboskaps-eksponerte” områder tillates oppsetting av dobbeltbod ved enden av hus, på linje med husets langfasade mot kvartal der avstanden er stor nok. Evt. lenger inn i kvartalet om arealet mot kvartalsvei er stort nok. Tillates også plassert i arealet mellom to huskropper som står i større vinkel enn 90 grader på hverandre der forhager og vegetasjon lager en diskret plassering.
  • I ”indre skjermede” områder tillates dobbeltbod plassert i parsellhager inne i kvartalene. Plassering er avhengig av tidligere oppsatte boder.

Generelt gjelder:

  • 3 meter fra husvegg.
  • 1 meter fra gjerde til naboparsell

Utforming:

Grunnflate: 2,2 x 3,3 meter. Gesimshøyde 1,8 meter. Totalhøyde 2,85 meter.
Arbeidstegning og materialiste  fås ved henvendelse til administrasjonen.

(Saksbehandling og retningslinjer for utomhuselementer i andelseierhager pr. 16.04.2007)