OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-16: FORHAGEBOD

Samtlige bodtyper i borettslaget er søknadspliktige. Bod må ikke oppføres før det foreligger
godkjenning fra styret i Hagebyselskapet.

En andelseier kan bare ha én bod. Standardbod/minibod/dobbelbod er de foretrukne
alternativer. Forhagebod kan bare godkjennes der øvrige boder ikke tillates oppført.

Krav til søknaden:

 • Kart fra norgeskart.no, hvor omsøkt plass framgår, vedlegges. Kartet skal være
  målsatt. Avstand til huskropp, gjerder mm. skal framgå.
 • Foto av hagen, hvor omsøkt plass framgår, vedlegges.
 • Nabouttalelser fra andelseiere med tilgrensende hager vedlegges.

Utforming:

 • Maksimal grunnflate: 200 x 130 cm. Maksimal høyde: 140 cm.
 • Arbeidstegninger som ligger på selskapets hjemmeside, skal følges.
 • Støpt såle er ikke tillatt. Boden plasseres på gressplen, skiferheller eller grov
  grus/singel og skal kunne flyttes.
 • Boden overflatebehandles med Tyrilin tjærebeis 16 Mørk.
 • Boden skal ikke utstyres med gulv.

Plassering:

 • Forhagebod kan tillates mot offentlig vei, men bør plasseres minst mulig eksponert
  og fortrinnsvis skjermes av vegetasjon mot gaten.
 • Boden settes langs parsellgrense, minst to meter fra husvegg, eller med rygg inntil
  gjerde eller kvartalsvei.

Plassering vurderes i hvert tilfelle, men for alle boder gjelder:

 • Boder plasseres med sine akser parallelt med aksene i den bygningen de naturlig
  hører til. I noen tilfeller vil det måtte utvises skjønn.
 • Når en bod skal plasseres, må den innpasses etter allerede eksisterende boder i
  området. Er det ikke andre boder i området, men et er andre andeler i området
  som senere kan tenkes å søke om bod, må plasseringen velges slik at også
  fremtidige boder kan innpasses.
 • Der det er/vil bli flere boder i et område, skal disse legges langs rette akser, som
  er parallelle med bygningenes akser eller følger naturlige linjer i terrenget.

Ferdigstillelse:
Boden må være ferdigstilt innen 3 år fra godkjenningen skriftlig er meddelt andelseier. Hvis
ikke bortfaller godkjenningen, og det må eventuelt søkes på nytt.

Vedtatt av styret i styresak 125 Oslo Havebyselskap 28. oktober 2021