OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

U-0: SAKSBEHANDLING FOR UTOMHUSELEMENTER

Det er et ønske om at Hagebyens skal bevare uteområdets karakter med grønne og frodige hager og uterom. Boder eller andre konstruksjoner skal ikke skjule husenes fasader. Boder skal kun kunne oppføres på områder der de ikke virker dominerende eller påtrengende verken i forhold til fasader, naboer eller for forbipasserende.

Noen arealer er viktigere enn andre for hagebyens ”ansikt” mot omgivelsene og i naboskapet. Alle tiltak og forandringer vurderes derfor i forhold til hvor i uteområdet de finner sted.

Vi deler opp uteområdene i tre forskjellige soner:

 1. ”Offentlig eksponerte områder”
  Felles eller andels-områder som eksponeres mot offentlige gater og plasser og som er avgjørende for Hagebyens ”ansikt”.
 2. ”Naboskaps-eksponerte områder”
  Felles eller andels-områder som eksponeres mot kvartalsveier og – plasser.
 3. ”Indre skjermede områder”
  Deler av hager og fellesområder inne i kvartalene som i stor grad er skjermet mot innsyn.

Som hovedregel gjør man ikke forandringer i de mest eksponerte områdene, men dette kan fravikes hvis det foreligger sterke felles-interesser, og inngrepene kan utformes og skjermes slik at de klart underordner seg områdets park- eller hagekarakter, også om vinteren når løvet er falt.

Ingen av de vedtatte utomhus elementene som er standard i hagebyen er av en slik størrelse eller høyde at de i utgangspunktet er søknadspliktige etter Plan og–bygningsloven. Bodene holder seg innenfor 15 kvm. BTA. og høyde under 3 meter. Levegger og espalier overskrider ikke krav til maks. høyde eller omfang. Det samme gjelder hagebyens krav når det gjelder murer og terrengendringer. Omhandler søknaden hagebyens standardelementer og utforming behøver derfor søknaden kun å behandles av borettslagets styre. Avviker søknaden derimot fra standard retningslinjer med hensyn til avstander til annen grunneier eller volum og størrelse må søknaden etter en eventuell godkjenning i styret, også godkjennes i Plan–og bygningsetaten før byggearbeidet kan starte.

Utomhus sakene kan deles i to typer:

A: Elementer som krever borettslaget godkjennelse:

 • Boder; minibod (2,2 x 1,1), standardbod (2,2 x 2,2) og dobbeltbod (2,2 x 3,1)
 • Dukkestue
 • Veksthus
 • Levegg
 • Støyskjerm
 • Hagelys
 • Forstøtningsmur over 1 meter eller nærmere enn 2 meter fra nabo/vei
 • Terrengendringer over 0,5 meter eller fyllingsfot nærmere enn 1 meter fra nabo/vei

B: Elementer med krav til utforming men som ikke krever selskapets godkjennelse:

 • Fornyelse av espalier på vegg
 • Espalier frittstående
 • Benkeboder
 • Drivbenker

Ønskes det satt opp andre elementer enn ovenstående, med en størrelse eller plassering som vil berøre naboer eller andre, skal det søkes borettslaget.

Søknader som trenger styrevedtak forelegges et eget utomhus utvalg, (UHU), i hagebyen, før styret behandler saken. Søknader behandles på styremøter som holdes ca. én gang pr måned.

Søknaden må være selskapet i hende tre uker før behandling i styret. Søknaden skal sendes oss som vedlegg i e-post eller leveres her på kontoret. Det presiseres at mengden styresaker kan variere slik at det garanteres ikke at alle saker kan behandles i første styremøte etter innlevering.

Søknaden:

Søknaden skal foruten en beskrivelse av hva søknaden gjelder, også ha tilstrekkelig med målsatte tegninger som viser omsøkt plassering og avstand til huskroppen, gjerdelinjer, vegetasjon ol. Foto(s) av eksisterende situasjon må følge søknaden. Plassering av boder må tegnes inn i kart fra Norgeskart.no eller lignende.

Gebyrer:

Ved behandling av utomhus saker i styret skal det betales inn et gebyr.  (jfr. nettsiden "GEBYRER")
Gebyr faktureres når søknaden innleveres til administrasjonen. Søknaden behandles ikke i styret før gebyret er innbetalt.

(Saksbehandling og retningslinjer for utomhuselementer i andelseierhager pr. 16.04.2007)