OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Styrets arbeid med tildeling av plasser

Styret i Oslo Havebyselskap har godkjent 74 parkeringsplasser, mens i overkant av 20 søknader er avslått. Dette er bakgrunn og begrunnelser for styrets vedtak.

Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo og har nasjonal verneverdi.

Hele anlegget er underlagt dette vernet – også kvartalsveier og parsellhager. «Alt dette bør beholdes mest mulig uendret», skrev Byantikvaren i 2020.

Byantikvaren påpekte samtidig at det er skjedd flere svært uheldige endringer som ikke forenlige med de høye verneverdiene, blant dem parkering i bakhager.

Uttalelsen er tillagt stor vekt, etter at styret i Oslo Havebyselskap høsten 2021 åpnet for at andelseiere kunne søke om tillatelse til parkering på borettslagets grunn.

Multiconsult AS ble engasjert for å gi en faglig vurdering av de omsøkte plassene og stilte med kompetanse innen arealplanlegging og landskapsarkitektur.

Konsulentene ser størst utfordring med parkering i egen hage. Det strider med prinsippet om hageby som sådan, fører til tap av vegetasjon og kan gi mer overvann.

For annen parkering mener Multiconsult av forholdet til brannsikkerhet bør veie tyngst, men påpeker også at bokvalitet kan bli forringet om bilene sperrer for porter og trapper.

Multiconsult innstilte på at seks av ti søknader om parkeringstillatelse skulle avslås.

Styret mener denne vurderingen var for streng og bearbeidet saken, med sikte på å kunne godkjenne et større antall plasser enn hva Multiconsult foreslo.

Som hovedregel har styret lagt til grunn at en parkeringsplass ikke godkjennes, dersom den er problematisk med hensyn til forhold som

  • Fremkommelighet for utrykningskjøretøyer: En parkeringsplass måler 2,5 x 5,0 meter, mens utrykningskjøretøyer trenger 3,5 meter fri bredde.
  • Trygghet for barn, eldre og myke trafikanter
  • Uteanleggets verneverdi og bokvalitet

Hver søknad og plass er vurdert for seg, ut fra forholdene på stedet, etter befaring.

Avslag er gitt med følgende begrunnelser:

  • Den omsøkte plassen vil være til hinder for et utrykningskjøretøy.
  • Grøntarealene i hagebyen er også omfattet av kulturminnevernet. Styret godkjenner ikke nye parkeringsplasser i hager der det i dag ikke er parkering.
  • Kvartalsveiene skal så langt det er mulig, være bilfrie. Styret godkjenner ikke nye parkeringsplasser langs kvartalsveier der parkering i dag ikke er tillatt.
  • Styret godkjenner ikke parkering rett foran bygningene på Damplassen, som har særlig høy verneverdi.
  • Styret anser at den omsøkte plassen er til hinder eller sjenanse for annen andelseier.

Enkelte andelseiere som søkte på felles gårdsplass, har fått avslag, fordi de ikke hadde nok ansiennitet. De vil kunne stille seg på venteliste.

Enkelte andelseiere som eier egen garasje og søkte om parkeringsplass i tillegg, har fått avslag fordi hver andelseier bare kan ha én plass.

Enkelte andelseiere som søkte parkeringsplass langs John Colletts allé, er orientert om at gressplenen mellom lindetrærne er kommunal grunn.

Styret har videre vedtatt at 85 av de 176 godkjente parkeringsplassene og garasjene skal følge andelen ved salg. Også garasjene i garasjelag kan følge andelen ved salg.

60 plasser som allerede er i bruk på fellesarealer i kvartalene 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 8, tildeles etter ansiennitet (botid) i kvartalet. Administrasjonen fører ventelister.

Alle andelseiere som har garasje eller parkeringsplass på borettslagets grunn – tildelt i denne runden eller tidligere – vil bli bedt om å signere en parkeringsavtale.