OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Parkeringsbestemmelser

§1. Formål

Formålet med parkeringsbestemmelsene er å tilrettelegge for at parkering på borettslaget Oslo Havebyselskaps grunn kan skje i ordnede former.

§2. Felles regler for bruk av alle garasje-/parkeringsplasser i borettslaget

All parkering på Oslo Havebyselskaps grunn må skje i samsvar med gjeldende parkeringsbestemmelser i borettslaget.

For parkering på offentlig vei innenfor borettslagets område gjelder offentlige regler.

Det er ikke tillatt å parkere på borettslagets grunn uten at det foreligger skriftlig tillatelse fra borettslagets styre. Forbudet gjelder også andelshager og gårdsplasser.

Bare andelseiere i Oslo Havebyselskap og deres husstand kan gis parkeringstillatelse etter disse reglene. En andel/husstand kan kun ha én parkeringstillatelse.

Parkeringstillatelsen gjelder for vedkommende andelseier/husstand og kan ikke overdras, fremleies eller på annen måte overlates til andre, utover det som fremgår av gjeldende parkeringsbestemmelser.

Parkeringsplassen/garasjen skal brukes til oppstilling av kjøretøy som er i jevnlig bruk og tilhører andelseier eller noen i andelseiers husstand.

Parkeringsplassen/garasjen skal ikke brukes til oppstilling eller hensetting av avskiltede biler, campingvogner, bobiler, tilhengere, båter eller annet.

Det er ikke tillatt å parkere foran garasjer utover kortvarig opphold.

Borettslaget kan for eiers regning besørge borttauing eller fjerning av kjøretøy som er parkert i strid med bestemmelsene.

§3. Parkering i borettslagets garasjeanlegg og parkeringsplasser

Borettslaget har garasjeanlegg bak Damplassen 21 og ved krysset John Colletts allé-Langlia samt parkeringsplasser i Ullevålsalléen og ved krysset John Colletts allé-Jutulveien.

Parkeringstillatelser til disse fellesanleggene tildeles etter søkeransiennitet, uavhengig av eieransiennitet eller botid. Ansiennitet regnes fra det tidspunkt borettslaget mottar søknad om å bli oppført på venteliste. Ved lik søkeransiennitet (samme dato) gjelder andelseiers eieransiennitet i andelen (botid).

Borettslagets administrasjon fører venteliste.

§4. Parkering på fellesarealer i kvartalene

Borettslagets styre kan vedta å tillate parkering på nærmere angitte plasser på fellesarealer på selskapets grunn.

Plassene tildeles kun til andelseiere som bor i det aktuelle kvartal og som står på venteliste.

Borettslagets administrasjon fører venteliste. Plasser på gårdsplass for ett hus, tildeles andelseiere som bor i dette huset.

§5. Parkering i garasjeanlegg bygd av andelseiere

Enkelte garasjer er etter samtykke fra Havebyselskapet bygget av andelseiere på selskapets grunn. Disse er til dels organisert mellom andelseierne som disponerer garasjene, som såkalte garasjelag.

Dette gjelder garasjeanlegg i Moltke Moes vei (kvartal 2), Damplassen (kvartal 7), Elgveien (kvartal 11), John Colletts allé (kvartal 14) og Eventyrveien (kvartal 4).

Disse garasjene kan omsettes til andre andelseiere, eller følge andelen ved salg.

Ved omsetning som ikke følger andelen, sørger borettslagets administrasjon for intern utlysning. Garasjen omsettes etter avtale mellom kjøper og selger. Det gjelder ingen forkjøpsrett for andre andelseiere ved slikt salg.

Garasjer som ikke er i bruk til parkering, skal leies ut til andre andelseiere.

Alt ytre og indre vedlikehold av garasjene er garasjelagenes/brukernes ansvar.

Nærmere bestemmelser om drift og forvaltning av garasjelagene innenfor disse rammer fremgår av garasjelagenes vedtekter. Garasjelagene plikter å tilrettelegge sine vedtekter slik at parkeringsbestemmelsene ivaretas.

§6. Parkering i egen hage/gårdsplass

Parkeringsplasser og garasjer som er tillatt i andelshager og på gårdsplasser som ikke er fellesareal, tilligger den husstand som til enhver tid disponerer hagen eller gårdsplassen.

§7. Overdragelse av parkeringstillatelse

En andelseier som har parkeringstillatelse, må gi denne fra seg dersom vedkommende tar imot tilbud om en annen parkeringsplass eller garasje.

Tillatelse til å parkere i fellesanlegg eller på fellesareal i kvartalene, jf §§ 3-4, bortfaller midlertidig ved utleie eller annen overlating av bruk av boligen utover tre måneder.

Tillatelse til å parkere på fellesareal i kvartalene er ikke knyttet til leiligheten og følger ikke med ved salg eller andre former for overdragelse av andelen tilknyttet leiligheten.

Parkeringstillatelse på fellesareal bortfaller ved salg eller annen overføring av andelen, med mindre andelseier kjøper en annen andel i borettslaget, som også gir rett til å benytte den aktuelle parkeringsplassen. Tilsvarende gjelder for leie av garasje eller parkeringsplass i borettslagets fellesanlegg.

§8. Opphør av parkeringstillatelse

Borettslaget kan tilbakekalle parkeringstillatelse gitt etter §3 og §4 dersom det foreligger saklig grunn, eksempelvis hensynet til vern av utomhusanlegget eller at arealene skal benyttes til andre tjenlige formål for fellesskapet.

Tilbakekalling av parkeringstillatelse skal varsles med minst en måneds frist og andelseier skal ha rett til å uttale seg, før styret behandler saken.

Overtredelse av disse bestemmelser gir styret rett til å inndra parkeringstillatelsen, så fremt overtredelsen er vesentlig og vedvarer, på tross av at andelseier har fått skriftlig varsel med pålegg om utbedring innen rimelig frist.

§9. Død og samlivsbrudd

Ved andelseiers død har gjenlevende ektefelle og andre som overtar andelen i medhold av husstandsfelleskapsloven, rett til å overta parkeringstillatelsen eller andelseiers plass på venteliste for parkeringstillatelse.

Ved samlivsbrudd bestemmer partene selv hvem som skal beholde parkeringstillatelsen eller plassen på venteliste for parkeringstillatelse, dersom begge parter oppfyller kriteriene som fremgår av disse bestemmelsene.

10. Dispensasjon

Styret kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra disse bestemmelsene.

11. Ikrafttredelse

Disse bestemmelsene trer i kraft så snart de er vedtatt av generalforsamlingen i borettslaget Oslo Havebyselskap.

 

 

 

 

Vedtatt opprinnelig på generalforsamlingen 29. april 1996 og reviderte parkeringsbestemmelser vedtatt på generalforsamling 28.april 2022