OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Strategisk plan 2018-2023
for Borettslaget Oslo Havebyselskap

1. Styringsstruktur

 • Generalforsamling
 • Styret
  Strategisk plan, 5 år (årlig rullering)
  Vedlikeholdsplan, 10 år (2019-2028)
  Handlingsplan og budsjett (årlig)
 • Administrasjonen

2. Mål

Styret skal arbeide for det unike bomiljøet i Ullevål hageby, sørge for forsvarlig drift ogforvalte felles eiendomsmasse og samtidig holde kostnadene nede.

3. Premisser

 • Oslo Havebyselskap er et frittstående borettslag som drives iht. Borettslagsloven.
 • Bygningene og bomiljøet er unikt og derfor oppført på Byantikvarens gule liste.
 • Bygninger og utomhusanlegg skal holdes i god stand. Både løpende vedlikehold
  og opprustning/fornyelse skal være planmessig og kontinuerlig.
 • Fast og innleid bemanning (antall, kompetanse) tilpasses selskapets oppgaver og
  økonomi.
 • Felleskostnadenes fordeling er vedtatt av Generalforsamlingen og har ikke vært
  endret siden 2009. Fordelingen er 62 % ut fra boligenes opprinnelige boligareal og
  38 % ut fra utbygget boligareal. Fordelingsnøkkelen kan bare endres dersom det
  kan dokumenteres at forutsetningene for fordelingen har endret seg vesentlig.
 • Felleskostnadene skal ikke økes unødig.
 • Lån brukes kun til å fordele opprustning over flere års driftsbudsjetter. Selskapet
  opptar fortrinnsvis annuitetslån med løpetid lik levetiden på lånets formål,
  fortrinnsvis med flytende rente.
 • Samlede renter og avdrag skal ikke overstige 1/5 av årets budsjetterte inntekter.
 • Økonomi, finansieringsplan og likviditetsbudsjett.

4. Satsningsområder 2018-2023

Byggesaker

 • Byggeveileder og skjema for byggesaker skal revideres.
 • Kontrollrutiner for oppfølging av andelseiernes byggearbeider skal utarbeides.

Utomhus

 • Forslag til lagrings- og overdekningsløsninger på parseller og fellesarealer skal utarbeides.
 • Retningslinjer for utomhuselementer skal revideres.
 • Innføring av nedgravde avfallsløsninger skal videreføres.

Utendørsmiljøer

 • Gamle smug og smett skal gjenåpnes.
 • Frigjorte fellesarealer i kvartalene skal fortsatt være til felles hygge og nytte.
 • Felles møteplasser for barn og voksne i kvartalene skal etableres.
 • Lokalt barne- og ungdomsarbeid og lokale allmenne arrangementer skal støttes.

Varslings- og informasjonsrutiner

 • Rutiner for varsling av andelseiere ved vedlikeholdsarbeider skal utarbeides.
 • Rutiner for informasjon av andelseiere skal utarbeides.

Følgende satsninger vedtatt i 2018 anses utført medio 2020

 • Veileder for utomhusanlegget er utarbeidet.
 • Ti års vedlikeholdsplan 2019-2028 er utarbeidet.
 • Beboerparkering er innført.
 • Ladestasjoner for elbiler er etablert.

Vedtatt og endret på styremøte 20.mars-2018, revidert på styremøte 24. september 2020.