OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

STRATEGISK PLAN 2018-2023

1 Styringsstruktur


 • Generalforsamling
 • Styret
 • Strategisk plan, 5 år (årlig rullering)
 • Vedlikeholdsplan, 10 år (2019-2028)
 • Handlingsplan og budsjett (årlig)
 • Administrasjonen

2 Mål


Styret skal arbeide for det unike bomiljøet i Ullevål hageby og sørge for forsvarlig
drift og forvalte felles eiendomsmasse og samtidig holde kostnadene nede

3 Premisser


 • Oslo Havebyselskap er et frittstående borettslag som drives iht. borettslagsloven
 • Bygningene og bomiljøet er unikt og er derfor oppført på Byantikvarens gule liste
 • Bygninger og anlegg skal holdes i god stand, og både løpende vedlikehold og opprustning/fornyelse skal være planmessig og kontinuerlig
 • Fast og innleid bemanning (antall, kompetanse) tilpasses selskapets oppgaver og
  økonomi
 • Felleskostnadenes fordeling er vedtatt av Generalforsamlingen og har ikke vært endret siden 2009. Fordelingen er 62 % ut fra boligenes opprinnelige boligareal og 38 % ut fra utbygget boligareal. Fordelingsnøkkelen kan bare endres dersom det kan dokumenteres at  forutsetningene for fordelingen har endret seg vesentlig
 • Felleskostnadene skal ikke økes unødig
 • Lån brukes kun til å fordele opprustning over flere års driftsbudsjetter. Selskapet opptar fortrinnsvis annuitetslån med løpetid lik levetiden på lånets formål, fortrinnsvis med flytende rente
 • Samlede renter og avdrag skal ikke overstige 1/5 av årets budsjetterte inntekter
 • Økonomi, finansieringsplan og likviditetsbudsjett

4 Satsningsområder 2018-2023


Ny 10 års vedlikeholdsplan fra 2019

 • Daglig leder lager en ny plan som overtar etter inneværende 10 års plan
 • Styret kommer med innspill og ny plan legges frem for Generalforsamlingen 2019
 • Stort vedlikeholds- og fornyelsesbehov
 • Fuktproblemer/krav til tørrhet i kjellere – behov for å fornye og forbedre drenering
 • Fortsette internkontrollaktiviteten
 • Vurdere tiltak for å sikre kvalitetskontrollen med tyngre vedlikeholdsoppgaver
 • Prioritering av brannsikkerhet, piperehabillitering, takomlegginger fortsetter med 3 tak pr år, drenering fortsetter, fasaderehabillitering kommer inn i ny plan

Beboerparkering

 • Beboerparkering innføres i 2018 - 2019

Utomhus

 • Det skal utarbeides en utomhusplan
 • Retningslinjer for utomhuselementer skal revideres

Ladestasjoner for el-bil

 • Styret vil utarbeide en plan for lading av el-biler
 • Det er et grunnleggende prinsipp at ladestasjonene skal finansieres av brukerne
 • Borettslaget ønsker ikke at beboere bruker provisoriske og brannfarlige løsninger med skjøteledninger trukket frem for lading av el-bil
 • Det er lite kapasitet i hovedstrømnettet til Hafslund i området Ullevål hageby. Borettslaget har tatt ut maksimalt i forhold til kapasitet, og flere steder er det ikke mulig å ta ut mer strøm uten at dette går på bekostning av beboere som ønsker å bygge ut kjeller/loft eller utvide kapasiteten i eget sikringsskap
 • Borettslaget har bestilt en kartlegging av kapasiteten av strømnettet for hurtigladere på Damplassen/Eventyrplassen samt sakteladere på etablerte biloppstillingsplasser

Enda bedre kontroll og kvalitet på andelseiernes utbygginger

 • Ufullstendige og uklare byggesaker behandles ikke
 • Bruke byggeveilederen aktivt og konsekvent
 • Skjemaene for byggesaker fungerer godt. Lage flere skjemaer, og revisjon av eksisterende
 • Fortsette å følge opp kontrollrutinene av andelseiernes byggearbeider, herunder avholde ferdigbefaring når andelseiere har fullført byggeaktiviteter som borettslaget får vedlikeholdsansvaret for

Etablere gode utendørsmiljøer

 • Gamle smug og smett gjenåpnes
 • Etablere felles møteplasser for barn og voksne i kvartalene
 • Frigjorte fellesarealer i kvartalene skal forbli fellesareal til felles hygge og nytte
 • Balansere tørkestativkapasiteten, og øke antall sykkelstativ
 • Søppelhåndteringsplanen gjennomføres (Underground waste system)
 • Fortsatt støtte lokalt barne- og ungdomsarbeid og lokale allmenne (familie-) arrangementer

Strategtisk plan 2018-23 for borettslaget Oslo Havebyselskap er vedtatt og endret på styremøte 20. mars 2018