OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Strategisk plan 2024-2028

Mål

Styret skal ivareta verneverdiene i hagebyens eiendomsmasse og uteanlegg. Andelseiernes
behov og interesser skal imøtekommes innenfor de rammer som kulturminnevernet setter.

Premisser

 • Oslo Havebyselskap er et frittstående borettslag som drives iht. borettslagsloven.
 • Både bygninger og uteanlegg er verneverdige kulturminner, oppført på Byantikvarens gule liste.
 • Bygninger og uteanlegg skal holdes i god stand. Løpende vedlikehold og opprustning i borettslagets regi skal være planmessig og kontinuerlig.
 • Løpende drift og vedlikehold samt årlig fornyelse dekkes over felleskostnadene.
 • Felleskostnadene økes normalt hvert år i takt med prisstigningen (KPI).
 • Opprustning av bygg og anlegg kan forsvare en større økning av felleskostnadene.
  Men opprustning kan også dekkes av låneopptak.
 • Samlede renter og avdrag skal ikke overstige 1/5 av årets budsjetterte inntekter.
 • Styret utarbeider strategisk plan hvert femte år (neste gang i 2028), vedlikeholdsplan hvert tiende år (neste gang i 2028) og budsjett og handlingsplan årlig.
 • Styret skal påse at regelverket for utbygging og vedlikehold av leilighetene er oppdatert og brukervennlig og sikrer verneverdiene på best mulig måte.
 • Styret skal sørge for at bestemmelsene for utomhuselementer og parkering så langt det er mulig imøtekommer alle beboeres behov.
 • Styret skal legge til rette for et godt sosialt miljø med felles møteplasser for alle.
 • Selskapets bemanning tilpasses borettslagets økonomi og ansattes kompetanse tilpasses mål og oppgaver. Administrasjonen skal holde et høyt servicenivå.

Satsningsområder

Byggesaker

 • Byggesaksarkene skal revideres.
 • Kontrollrutiner for oppfølgning av andelseiernes byggearbeider skal utarbeides.
 • Veiledningen rettet mot andelseierne om bruk av håndverkere og bevaring av ikke-verneverdige bygningselementer skal styrkes.
 • Konsekvensene av klimaendringer for selskapets vedlikehold av bygningsmassen og regelverket for byggesaker skal utredes.
 • Muligheten for å innføre et søkbart byggesaksarkiv skal undersøkes.

Utomhus

 • Veileder for utomhuselementer skal oppdateres.
 • Innføring av nedgravde avfallsløsninger skal videreføres.
 • Flere smug og smett skal gjenåpnes.
 • Flere sykkelskur skal oppføres.
 • Felles møteplasser i kvartalene skal etableres.

Forvaltning

 • Kompetansebehovet i administrasjonen skal kartlegges.
 • Vedtektene skal gjennomgås for å vurdere behovet for endringer.
 • Ordensreglene skal gjennomgås for å vurdere behovet for endringer.

Vedtatt av styret i borettslaget Oslo Havebyselskap 21. mars 2024