OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

RETNINGSLINJER FOR TILLITSVALGTE

1. Formål

De tillitsvalgte i borettslaget utfører sine verv på vegne av beboerne. Vervene skal utøves iht. borettslagloven og selskapets vedtekter. Formålet med retningslinjene er å supplere de nevnte reglene.

Med tillitsvalgte forstås styret, kontrollnemnd, valgkomite og andre komiteer eller utvalg som er valgt eller utpekt av generalforsamlingen. Retningslinjene gjelder også de komiteer og utvalg som styret nedsetter. Retningslinjene, utenom pkt 6, gjelder også for innleide som er saksforberedende og/eller rådgivende overfor styret eller daglig leder.

2. Lojalitet til borettslaget

De tillitsvalgte skal ivareta borettslagets interesser og kan i forbindelse med vervet ikke ta imot godtgjørelse fra andre enn laget. Tillitsvalgte kan ikke betinge eller gi seg selv eller andre personer særfordeler eller særbehandling.

Personer eller andelseiere som har næringsinteresser eller som på annen måte har økonomiske interesser (bortsett fra andelsrett) knyttet til Oslo Havebyselskap eller dets drift, kan ikke inneha verv som tillitsvalgte organer.

3. Habilitet

Tillitsvalgte kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av saker der vedkommende eller dennes nærstående har en personlig eller økonomisk særinteresse. Den tillitsvalgte må selv påse sin egen habilitet, og vedkommende plikter å si fra dersom det kan foreligge grunn til tvil ved denne.

4. Taushetsplikt og innsynsrett

De tillitsvalgte har taushetsplikt om alle opplysninger og kunnskap om personlige og forretningsmessige forhold vedrørende borettslagets virksomhet, andelseiere og andre beboere samt næringsdrivende, og selskapets forretningsforbindelser, som vedkommende mottar i egenskap av tillitsvalgt.

Taushetsplikten gjelder ikke forhold som ellers er lovlig kjent på annen måte.
Taushetsplikten gjelder ikke overfor rette myndigheter.

5. Honorarer

Tillitsvalgte som er valgt av generalforsamlingen honoreres for sin innsats iht vedtak i generalforsamlingen. Andre tillitsvalgte honoreres iht vedtak i styret.

6. Arbeid/oppdrag for selskapet i tillegg til tillitsvervet

Tillitsvalgte kan ikke være ansatt i borettslaget. Kun styret kan gi tillitsvalgte lønnet eller honorert oppdrag for oppgaver som ligger utenfor tillitsvervet. Lønn/honorar fastsettes av styret.

Lønn/honorar i tillegg til tillitsvervet kan ikke utgjøre mer enn 1/5 G (grunnbeløpet i folketrygden) per kalenderår. Ved større oppdrag må den tillitsvalgte fratre sitt tillitsverv før utløpet av  valgperioden. Dette gjelder ikke dersom vedkommende ansettes i stilling eller får oppdrag direkte av generalforsamlingen.

7. Personlig atferd

De tillitsvalgte oppfattes som representanter for borettslaget. Tillitsvalgte skal opptre høflig og saklig overfor ansatte, andelseiere og beboere, leverandører og offentlige myndigheter.

8. Uttalelser til media

Uttalelser på selskapets vegne kan bare gis av daglig leder, styrets leder eller en person utpekt av styrets leder.

Retningslinjer for tillitsvalgte i borettslaget Oslo Havebyselskap er vedtatt av styret 23. august 2006, endret av styret 21. november 2019