1. Formål

De tillitsvalgte i borettslaget forvalter store økonomiske verdier på vegne av beboerne. Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte.

2. Lojalitet til borettslaget

De tillitsvalgte skal ivareta borettslagets interesser og kan ikke ta imot godtgjørelse fra andre enn laget, jfr. også bestemmelsene i borettslagsloven. Tillitsvalgte kan ikke betinge seg selv eller gi andre personer særfordeler eller særbehandling. Personer eller andelseiere som har næringsinteresser eller som på annen måte har økonomiske interesser (bortsett fra andelsrett) knyttet til Oslo Havebyselskap eller dets drift, kan ikke påta seg verv som tillitsvalgte i styrende organer.

3. Habilitet

Tillitsvalgte kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av saker der vedkommende eller dennes nære familie/slektninger har en personlig eller økonomisk særinteresse, jfr. borettslagsloven. Det er den tillitsvalgte selv som har ansvaret for egen habilitet, og vedkommende plikter å si fra dersom det kan foreligge grunn til tvil ved denne.

4. Taushetsplikt og innsynsrett

De tillitsvalgte er i henhold til bestemmelsene i borettslagsloven underlagt taushets­plikt knyttet til opplysninger og kunnskap om personlige og forretningsmessige forhold vedrørende borettslagets virksomhet, som vedkommende måtte erfare i egenskap av tillitsvalgt. 

5. Honorarer

Tillitsvalgte honoreres for sin innsats gjennom honorarer fastsatt av generalforsamlingen. 

6. Valgbarhet

For å unngå uheldig kobling av ulike roller, kan ikke tillitsvalgte som ansettes på hel- eller deltid, eller honoreres for enkeltoppgaver i borettslaget med beløp som på årsbasis utgjør mer enn kr. 10 000, inneha verv som tillitsvalgt i borettslaget. En tillitsvalgt må i slike tilfeller tre ut av sitt tillitsverv før utløpet av valgperioden. Dette gjelder ikke dersom vedkommende ansettes i stilling (eller får oppdrag) som er vedtatt opprettet av generalforsamlingen.

7. Personlig atferd

De tillitsvalgte opptrer på vegne av borettslaget. I utøvelsen av vervet og i sammenhenger som kan knyttes opp til utøvelsen av vervet, må det derfor taes hensyn til dette. Tillitsvalgte må opptre hensynsfullt, aktsomt og varsomt i sine relasjoner med ansatte, beboere, leverandører og offentlige myndigheter.

8. Uttalelser til media

Offisielle uttalelser på selskapets vegne kan bare gis av daglig leder, styrets leder eller en tillitsvalgt med fullmakt fra styrets leder. 

Vedtatt av styret i Oslo Havebyselskap 23.08.06 etter behandling i representantskapet