OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Retningslinjer for utleie

Se også Om utleie

1. Utleie må godkjennes av borettslagets styre

Utleie er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget. Jfr bestemmelsene i lov om borettslag og borettsalgets vedtekter. Ulovlig utleie kan anses som misligholdelse av husleiekontrakten og kan gi grunn til oppsigelse.

2. Behandling av søknaden i borettslagets styre

Borettslaget skal gi skriftlig melding om eventuell samtykkenektelse innen 30 dager etter at søknaden er mottatt. Hvis borettslaget oversitter sin 30-dagers frist, vil utleiesøknaden kan anses godkjent. Eventuelt avslag på utleiesøknaden skal begrunnes.

3. Endringer av datoer eller personer i fremleieforholdet

Hvis samtykke gis, gjelder samtykket for den perioden og den utleietaker som blir gitt i
samtykket. Hvis det inntrer endringer i noe av dette, må følgende gjøres:

  • Det må gis melding til selskapet dersom datoen for utleieforholdets start endres.
  • Det må gis melding til selskapet dersom datoen for utleieforholdets slutt endres, ved at utleieperioden ønskes forkortet.
  • Det må søkes om ny utleie dersom utleieperioden ønskes forlenget. Dette sees på som en helt ny sak.
  • Det må søkes om ny utleie hvis det skal byttes utleietaker. Utleietakerens ektefelle, samboer eller husstandsmedlemmer for øvrig kan imidlertid fortsette utleieforholdet uten ny søknad dersom utleietakeren selv flytter ut.

4. Rettigheter og plikter i forholdet mellom borettslaget og fremleietakeren

Utleietakeren er inneforstått med at leieforholdet bare gir adgang til å bruke leiligheten til den dato som søknaden er godkjent for, og sier seg villig til å flytte fra leiligheten innen denne dato uten søksmål og dom, jfr. Lov om tvangsfullbyrdelse § 13-2, tredje ledd, bokstav b.

Utleietakere forventes på lik linje med andelseiere å bidra til trivsel og utvikling i bomiljøet, herunder deltagelse i dugnader.

Utleietakeren forplikter seg til å overholde lagets husordensregler og kan kreve å få disse utlevert fra/ved utleieforholdets start.

5. Rettigheter og plikter i forholdet mellom borettslaget og andelseieren

Andelseieren er også i utleieperioden ansvarlig for at husleien til laget blir rettidig betalt og for at utleietaker overholder lagets husordensregler. Andelseier er pliktig til å holde selskapet orientert om hvor han selv bor.

6. Generelle opplysninger

Dersom utleieforholdet varer mer enn 50 % av andelseierens eiertid i inntektsåret, kan andeleierens rett til prosentligning bortfalle.

For nærmere opplysninger om skattemessige forhold vises til ligningsmyndighetene.

7. Gebyr

Andelseieren må betale gebyr til selskapet. Ved fornyet søknad med samme utleietaker betales ikke gebyr.