OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Retningslinjer for dyrehold

1. Disse reglene gjelder både for andelseier, beboer og dyreeier og dyr som holdes i
borettslagets bygninger eller tomt.

2. Det er ikke tillatt med dyrehold som innebærer alvorlig sjenanse, plage eller ulempe
for naboer i form av f.eks. støy, lukt, aggresiv adferd, allergiske reaksjoner eller at
dyreholdet tiltrekker seg skadedyr eller rovdyr. Selskapet anbefaler at den som
ønsker å anskaffe dyr, forhører seg med sine naboer før dyret anskaffes.

3. Det er tillatt å holde dyr som er tillatt iht. offentlige regler og som ikke omfattes av
neste punkt. Dyreholdet skal være i samsvar med alle gjeldende offentlige regler som
gjelder, f.eks. regler fra Mattilsynet og i politivedtektene. Man kan ikke ha flere dyr
enn man kan stelle og passe forsvarlig. Det er ikke tillatt å drive kommersielt
husdyrhold, dyrepensjonat eller oppdrett.

4. Følgende dyr er ikke tillatt:

  • Dyr som allment anses som farlige for mennesker (giftige eller aggressive)
  • Dyr som kan være til skade for bygningen eller andre leiligheter, f.eks. pga. krav til fuktig luft, dyrets tyngde, fotavtrykk eller behov for stort vannbad, eller at dyret er vert for skadedyr/-insekter.
  • Akvarier over 250 liter
  • Haner
  • Bier i bikube. Man kan søke styret om tillatelse til å ha bikuber på felles uteareal
  • Dyr som hver for seg eller samlet krever utendørs innhegning, bur e.l. som utvendig er høyere enn 1,3 meter eller større enn 3,0 kvadratmeter
  • Dyr som hver for seg eller samlet krever hus med innlagt lys eller varme om vinteren eller hus som utvendig er høyere enn 1,3 meter eller større enn 3,0 kvadratmeter.
  • Dyr som krever både bur og hus, som samlet er større enn 3,0 kvadratmeter målt utvendig

5. Eventuelle bur og hus for dyr skal være frittstående, og plasseres minimum 0,6 m fra bygning. Bur og hus skal ha farge tilsvarende som hagebyens tjærebeisete gjerder. Bur og hus må fjernes i løpet av kalenderåret etter at dyreholdet opphørte.

6. Dyr skal føres forsvarlig. Dyr som ikke er under oppsyn, skal være i hensiktsmessig, sikker innhegning eller bur, eller innendørs i leiligheten.

7. Dyrefôr og avfall og rester av fôr skal håndteres forsvarlig mht lukt og skadedyr. Avføring skal fjernes og avfallshåndteres forsvarlig. Innendørs og utenfor egen hage skal avføring fjernes straks.

8. Frittgående dyr som ikke er merket, anses som herreløse og kan opptas og overleveres til aktuell etat eller organisasjon for videre håndtering.

9. Andelseieren er ansvarlig og erstatningspliktig for eventuelt påført skade som følge av dyrehold. Andelseiers ansvar gjelder også ved framleie.

10. Berørte andelseiere som opplever alvorlig sjenanse, plage eller ulempe kan klage skriftlig til selskapet. Selskapet vil behandle klagen etter beste skjønn. Normalt vil selskapet søke å oppnå en minnelig ordning mellom klager og dyreeier. Styret kan med rimelig frist, typisk fire til åtte uker, pålegge at dyreeier innfører hensiktsmessige rutiner eller installasjoner, eventuelt at dyreholdet avsluttes. Manglende etterlevelse av pålegg er brudd på ordensreglene.

Retningslinjene for dyrehold i borettslaget Oslo habebyselskap, som utfyller ordensreglenes §13, jfr. vedtektenes §4, er vedtatt av styret 21. mars 2019.