Vi som bor her trives godt, og ønsker nye beboere velkommen! 

Vi vil også gjerne at nye naboer er kjent med hva det innebærer å bevare Hagebyens unike preg, selv med kontinuering fornying av leilighetene. Ullevål Haveby er klassifisert som bevaringsverdig på Byantikvarens gule liste. For vinduer gjelder følgende. Dette legger eksterne føringer på endringsmuligheter. Fordi bygningsmassen er gammel og er eiet i fellesskap (Borettslag), er det også i alles interesse at mulige endringer gjøres enhetlig og forskriftsmessig. 

Vi er stolte av de frodige hagene og fellesarealene våre med frukttrær og plener. Vi bor vi tett og bruker uteområdene våre mye. Det er viktig for alles trivsel at felles regler og retningslinjer overholdes.

Byggesaker.

Skal du bygge ut, må du sjekke at arealfordelingen internt i huset er avklart. Mer informasjon her.   

Endringer som trenger selskapets, men ikke myndigheters tillatelse er blant annet endring av veggventiler, ventilatorer, skifte vinduer (uten fasadeendring), modernisere/utbedre leiligheten, skifte dør til oppgangen, endre provisoriske vegger, skjermvegger, fornyelse av kjøkken og bad. Disse krever skriftlig søknad og godkjennelse av styret før gjennomføring.   

Alle andre byggesaker enn de som er nevnt over krever først selskapets godkjennelse, deretter Plan- og bygningsetatens tillatelse før arbeidet starter. Se hele oversikten her.

For flere detaljer se VEILEDER FOR UTBYGGING AV BYGNINGER I ULLEVÅL HAGEBY

Hagebyen har et eget byggesaksutvalg som behandler alle byggesøknader og gir råd til styret.   

Utomhussaker.

Utomhussaker med krav til utforming, men som ikke krever selskapets godkjennelse er; fornyelse av espalier på vegg, frittstående espalier, benkeboder og drivbenker. 

Utomhuselementer som krever borettslaget godkjennelse er; boder, dukkestue, veksthus, levegg, støyskjerm, hagelys, forstøtningsmur over 1 m eller nærmere enn 2 m fra nabo/vei, og terrengendringer over 0,5 m eller fyllingsfot nærmere enn 1 m fra nabo/vei. Se hele oversikten her.

Hagebyen har et eget utomhusutvalg som først behandler sakene og gir råd til styret. 

Normalt vedlikehold gjennomføres av den enkelte beboer. 

Har du spørsmål, ta kontakt med administrasjonen. Kontaktdetaljer her.