OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Trampoliner, kunstis og flere boder

9. juni 2020

Retningslinjer for trampoliner, kunstis på Eventyrplassen og utredning av flere typer hageboder er blant de elleve forslagene som er fremmet til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen holdes torsdag 18. juni kl. 18.30 på Ullevål stadion, inngang D.

Her er kortversjonen av andelseiernes forslag. Papirene til generalforsamlingen omdeles i disse dager, sammen med ny utomhusveileder og et hefte med hagetips.

Trampoliner

Steinar Winther Christensen ønsker retningslinjer for etablering og bruk av trampoliner, ut fra estetiske og nabomessige grunner. Han vil også innføre søknadsplikt for trampoliner.

Styret er enig i at retningslinjer bør utarbeides.

Varslingsplikt

Lene Refvik vil at selskapet skal varsle om mindre vedlikehold minst en måned på forhånd. Ved større arbeid av mer inngripende karakter, skal andelseierne varsles tre måneder før.

Styret innstiller at forslaget oversendes det nye styret, som pålegges å følge opp informasjons- og varslingsrutinene i borettslaget.

Kunstis på Eventyrplassen

Berit og Tobias Kåvik foreslår at styret utreder muligheten for å anlegge kunstis på Eventyrplassen, slik at hagebybarn kan gå på skøyter der også i milde vintre.

Styret avviser forslaget, fordi en slik investering er kostbar – og henviser til fire andre kunstisbaner, når det ikke er sprøytet is på Eventyrplassen.

Lading i garasjeanlegg

Berit og Tobias Kåvik foreslår å oppgradere el-anlegget i garasjene i krysset John Colletts allé og Langlia, slik at el-biler kan lades der – og ønsker solcellepanel på taket.

Styret viser til at to alternativer legges frem til høsten, for dem som disponerer garasje: Hurtiglading eller egen 10A-kurs med godkjent overspenningsvern.

Høring om Gaustad-utbyggingen

Berit og Tobias Kåvik foreslår at styret setter seg inn i planforslaget for utbyggingen av nytt sykehus på Gaustad og sender inn en godt begrunnet høringsuttalelse.

Styret deler deres bekymring for økt trafikkbelastning og negative konsekvenser og opplyser at selskapet tar sikte på å avgi høringsuttalelse til kommunen i august.

Utredning av hageboder

Berit og Tobias Kåvik foreslår at flere typer hageboder utredes og at muligheten for å sette opp bod i alle parseller utvides. De spør også om dukkestuene er et estetisk problem.

Styret foreslår at det nye styret utreder forslaget og vil snakke med utomhusutvalget om utforming av nye utomhuselementer, men påpeker at hagene er et vernet kulturminne.

Kjeller under garasje

Ellen Sofie Müller-Wittusen og Richard Müller anker styrevedtak om at et handikaptilpasset treningsrom på 38 kvm. under garasjen skal fylles igjen, hvis andelseier blir frisk eller selger.

Styret viser til at tilbakestilling er praksis i borettslaget og vil ikke åpne for at andelseiere utvider og senere omsetter disponibelt areal på eller under selskapets tomtegrunn.

Uteservering på Damplassen

Andre Orvik, Ingvald Falch og Morten Jentoft foreslår at generalforsamlingen sier nei til en større uteservering med plass til 50 personer ut mot Askeladdveien.

Styret viser til at avtalen med Lofthus Samvirkelag er bindende, men vil snakke med andelseierne for å bedre trafikksikkerheten utenfor bakeriet og pizzeriaen.

Bevaring av artsmangfold

Marit Skjeggestad foreslår at borettslaget skal arbeide strategisk for å bevare artsmangfold og pollinerende insekter, ved å tilrettelegge for blomstereng og forby sprøyting i hagene.

Styret vil gi engasjerte andelseiere plass til blomstereng og slå sent på sommeren, der det blomstrer. Men styret vil ikke vedta forbud som borettslaget ikke kan håndheve.

Vel-kontingent over husleien

Petter Spence foreslår at kontingenten for å være medlem av Ullevål hageby vel – 60 kroner året – kreves inn fra alle andelseiere over husleien.

Styret overlater forslaget til generalforsamlingen, uten innstiling.

Sykkelparkering på Damplassen

Marit Skjeggestad ber selskapet arbeide for sykkelparkering på Damplassen, om nødvendig ved at noen av bilplassene erstattes av sykkelparkering.

Styret kan ikke se at det er vanskelig å få hensatt og låst sykler, for dem som er på besøk – og tror ikke andelseierne er tjent med å oppbevare sykler ute på plassen.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500