OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Byggeveileder Oslo Havebyselskap
Versjon 1/2023
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Andelseiers navn
Prosjekterende/arkitekt
Hvilke tiltak omfatter søknaden (sett kryss)
Andelseier bekrefter at

• Andelseiers juridiske og økonomiske ansvar for alle sider ved byggesaken ikke kan overføres til tredjepart (prosjekterende eller utførende).

• Arbeid ikke starter før skriftlig godkjenning fra borettslaget er mottatt, og/eller kopi av igangsettingstillatelse fra Plan- og bygningsetaten er sendt administrasjonen.

• Arbeid ikke starter før alle saksbehandlingsgebyrer til borettslaget er betalt.

• Utbygging av kjeller eller loft ikke starter før arealfordeling er godkjent av styret.

• Berørte naboer vil bli varslet i god tid og senest en uke før arbeidet starter. Administrasjonen skal ha kopi av nabovarsel. Ordensreglenes bestemmelser om ro og fred vil bli overholdt.

• Borettslagets veileder til byggesaker og byggesaksarkene er lest og forstått.

• Alle krav i gjeldende byggteknisk forskrift, offentlig regelverk, borettslagets byggesaksark og øvrige krav blir vil bli fulgt under prosjektering og utførelse.

• Arbeidene vil bli utført i henhold til godkjent søknad og dokumentasjon (tegninger).

• Bare bedrifter som er registrert i foretaksregisteret og har tilstrekkelig faglig kompetanse, vil bli benyttet til prosjektering og utførelse.

• Forsikringspolisenummer til prosjekterende og utførende foretak vil bli innhentet før avtaler inngås og arbeid igangsettes.

• Borettslaget får tilgang til byggeplassen for å kunne kontrollere utførelsen før, under og etter utført arbeid samt foreta sluttkontroll.

• Ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten vil bli sendt borettslagets administrasjon senest en uke etter mottak.

• Andelseier påtar seg et utvidet ansvar for alle kostnader ved fremtidig vedlikehold, utbedring av mangler, følgeskader, endringsbehov og andre forhold som oppstår knyttet til tiltakene.

• Andelseiers utvidede ansvar etter denne bestemmelsen er knyttet til andelen/boligen og følger denne ved overføring til ny andelseier (eierskifte).

• Ved salg skal andelseier opplyse ny eier om bygningstekniske inngrep som er utført/planlagt eller søkt om i andelseiers eierperiode.