OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Byggeveileder Oslo Havebyselskap
Versjon 1/2023

Krav til dokumentasjon 

Følgende dokumentasjon skal vedlegges byggesøknader. Er ikke dokumentasjonen i henhold til kravene, vil ikke søknaden bli behandlet. 

Arkitekttegninger 

Eksisterende situasjon, korrekt og i målestokk
Opprinnelig tegningsgrunnlag fås fra Plan- og bygningsetaten eller Oslo Havebyselskap. Kontroller at plantegningene stemmer med faktisk situasjon og korriger ved oppmåling. 

Ny situasjon etter endring, korrekt og i målestokk
Endringer skal være inntegnet og målsatt i plan, snitt og fasader. 
Områder med endringer skal merkes tydelig og målsettes. 

Dersom endringen ikke vises i plan, snitt eller fasade, er det ikke nødvendig å utarbeide disse tegningene, men dette må da fremkomme i søknaden. 

Eksisterende og ny situasjon på samme ark
For lettere å sammenligne eksisterende og ny situasjon skal begge vises på samme ark, dersom det er mulig. 

Målestokk
Plantegninger skal ha målestokk 1:100, med følgende unntak

Hage- og kjellerutganger 1:50 

NB! A3-format nedkopiert til A4 blir ikke målestokk 1:100. Tegninger i A3 som ikke kan sendes som vedlegg, må leveres på kontoret. 

Skjemategninger

Isolasjon 1:10 som vier målsatt snitt gjennom bygningsdel som etterisoleres og overgang til annen bygningsdel. Produkter som benyttes, angis på tegningen. 

Ventilasjon 1:20, som viser plassering, størrelse og monteringsanvisning for nye aggregater, vifter, ventiler, luftepier og kanaler. Tegningene skal målsettes. 

Tittelfelt på tegninger
Følgende opplysninger skal stå i tegningenes tittelfelt:

Tiltakets adresse og leilighetsnummer
Tegningsnummer
Målestokk
Dato
Søker og prosjekterende foretak med kontaktinformasjon 

Fasadetegninger
Fasadetegninger skal vise:

Hele bygningen
Fasaderetning (mot gate, gårdsrom osv)
Endringen fra alle retninger 

Fasader (eksisterende og ny situasjon) skal samsvare med snitt og plantegninger. Områder med endringer skal merkes tydelig.

 

Plantegninger
Plantegninger skal vise:

Etasjenummer.
Målsetting i cm.
Plassering av snitt.
Vegger med riktig tykkelse.
Planløsning med rombetegnelser og bruksarealer i m2.
Sum bruksareal i m2 for hele bruksenheten.
Bygningsdeler som rives. 

Når tiltaket omfatter innvendig endring, skal plantegningen vise hele etasjen (for en oppgang). Områder med endringer skal merkes tydelig og målsettes.

 

Snittegninger
Snittegninger skal vise:

Fri høyde i etasjene med angitte mål.
Fri høyde under hanebjelker, over trapper og på hemser.
Vegger, etasjeskillere og tak med riktig tykkelse.
Målt takvinkel med angitt helningsgrad.
Avstand fra overkant ferdig gulv til terreng. 

Områder med endringer skal merkes tydelig og målsettes. 

Fotos 

Søknader om utvendig endring skal ha foto av hele eksisterende fasade, inkludert taket. Leilighet som det er levert inn søknad for, merkes på bildet. 

Mer detaljerte fotos som kan belyse søknaden, bør alltid vedlegges og målsettes. 

Statiske beregninger 

For alle inngrep i bærende konstruksjoner skal det utarbeides statiske beregninger. Ansvarlig foretak for prosjektering av statiske beregninger oppgis. 

Tegninger som viser inngrep i bærevegg/bærende konstruksjoner utføres i målestokk 1:50. De skal vise inngrepet og nye bærende konstruksjoner i plan, snitt og oppriss med opplegg ned til fundament. 

Beregningene skal angi dimensjoner og plasseringer for bærende konstruksjonerm også utvekslinger og oppleggspunkter. 

Samtykke fra naboer 

Dersom det søkes om at ventilasjon fra bad, toalettrom og kjøkken føres gjennom vegg, skal berørte naboer gi skriftlig samtykke. 

Liste over dokumentasjon 

Utarbeid komplett tegningsliste over tegninger, fotos og annen dokumentasjon som er vedlagt byggesøknaden.