OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Byggeveileder Oslo Havebyselskap
Versjon 1/2023
Alle bygningstyper

Kjellervinduer

Nye vindusåpninger i fasadene tillates ikke.

Kjellervinduer kan utvides vertikalt (karmmål) til 55 cm., 65 cm. eller 73 cm., om det er nok høyde fra terreng og fasadekonstruksjon og arkitekturuttrykk ikke svekkes.

Minimum høyde fra terreng skal være 15 cm. etter utbygging. Lyssjakt tillates ikke. Overkant vindu kan ikke endres.

Horisontalt kan ettfagsvinduet vurderes økt til tofagsvindu, forutsatt at det er plass og fasadekonstruksjon og arkitekturuttrykk ikke svekkes. Tiltaket må fremlegges for vurdering og godkjennelse hos Byantikvaren.