OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Byggeveileder Oslo Havebyselskap
Versjon 1/2023

Andelseiers ansvar

Andelseier er ansvarlig for å sende inn søknad til Borettslaget Oslo Havebyselskap og – ved fasadeendringer – til Oslo kommune ved plan- og bygningsetaten.

Andelseier skal:

  • Være tiltakshaver i byggesaken.
  • Påse at lover, byggtekniske forskrifter og offentlig regelverk blir fulgt under prosjektering og utførelse.
  • Påse at Oslo Havebyselskaps regler, krav og veiledninger blir fulgt under prosjektering og utførelse.
  • Benytte bedrifter som er registrert i foretaksregisteret.
  • Benytte bedrifter som har tilstrekkelig faglig kompetanse for utforming av byggesøknad, prosjektering og utførelse.
  • Innhente forsikringspolisenummer til prosjekterende og utførende foretak før kontrahering og igangsetting.
  • Ha juridisk og økonomisk ansvar for hele byggeprosessen fra søknad gjennom prosjektering og utførelse frem til endelig godkjennelse i Oslo Havebyselskap.
  • Være ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med byggesaken. Ansvaret omfatter også kostnader knyttet til økt vedlikeholdsbehov, reparasjoner, endringsbehov eller andre forhold som oppstår på grunn av tiltaket.

Ansvaret kan ikke overføres til tredjepart, (prosjekterende eller utførende), og dette ansvaret følger også andelen ved overdragelse til ny andelseier. 

Alle kostnader ved utbygging skal betales av andelseier.

Administrative gebyrer til borettslaget skal betales før arbeidet starter. Ved søknad om fasadeendring betaler andelseier også eventuelle gebyrer til Oslo kommune.

Merk at leilighetens felleskostnader øker, når byggesøknaden godkjennes av styret.