1. Retningslinjer for store trær, felling og bevaring

  Alle trær er i utgangspunktet viktige for Hagebyens grønne identitet. Små hager fordrer at trærne jevnt over må være forholdsvis lave og ikke kaste for tung og tett skygge. Bare unntaksvis tillates enkeltstående store trær. Disse bør ha en spesiell verdi ved en egenartet treform eller inneha en historie som gjør den identitetsskapende for området. Med «store trær» defineres trær over 5-6 meter. Ved konflikter vedrørende  trær og annen vegetasjon bør nabolovens § 3 følges, der nabogrense i lovens forstand blir anvendt som grenser mellom hageparseller. Store trær som ønskes fjernet skal forelegges UHU for uttalelse. Det må videre innhentes godkjennelse fra Oslo kommune om felling av store trær.

  Følgende trær kan/ bør likevel felles:
  • Nåletrær som gran, kan felles
  • Trær som skader konstruksjoner og bygninger skal felles
  • Trær med fare for velt eller brekkasje skal felles
  • Bjørketrær som er sjenerende for allergikere i umiddelbar nærhet, kan felles
 2. Retningslinjer for hekker og annen vegetasjon

  Langs tregjerdene må vegetasjonen holdes slik at den ikke vokser igjennom eller legger seg over gjerdet på en slik måte at fuktighet eller tyngde ødelegger gjerdet.
  Langs kvartalsveiene eller andre fellesarealer må vegetasjonen ikke skape problemer for framkommeligheten. Kvartalsveiene må holdes frie for vegetasjon.
  Vegetasjon langs grenser mot naboparseller må holdes i en høyde og bredde som ikke sjenerer naboene. Opp til 2 meter er likevel innenfor høyder som naboene normalt ikke kan klage på.
  Viltvoksende trær, samt hekker av tuja eller andre kraftigvoksende vintergrønne arter, skal ikke plantes i hagene. Andelseiere må ta ansvaret for store trær hvis de ikke ønsker disse fjernet.
Det er ikke ønskelig med spredning av svartelistede* arter i borettslaget. Flere vanlige hageplanter som lupiner, canadagullris og stormarikåpe er svartelistet. Videre er ugras som russekål og arter som brunsnegle i listen. Andelseiere har ansvar for å hindre spredning av disse ved å fjerne plantene eller klippe av frøstander før planten frør seg.