OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Retningslinjer for parkering

Se også Om parkering

§1. Parkeringsforbud

Det er forbudt å parkere på Oslo Havebyselskaps grunn, herunder også i andelshaver, på
private gårdsplasser m.m., uten at det foreligger godkjenning fra selskapet.

§2. Parkeringstillatelser

Parkeringstillatelser i andelshaver og på gårdsplasser som ikke er fellesareal, tilligger den som til enhver tid disponerer hagen/gårdsplassen, med mindre noe annet uttrykkelig ble bestemt ved tildeling av parkeringstillatelsen. Parkeringstillatelsen kan ikke overlates til andre uten styrets forutgående skriftlige godkjennelse.

§§3-5, 7, 8 andre til og med siste avsnitt og §9 i nærværende bestemmelser om parkeringstillatelser på Oslo Havebyselskaps grunn, gjelder ikke for parkeringstillatelser i egen hage eller på gårdsplasser som ikke er fellesareal.

Enkelte parkeringsplasser/garasjer på fellesarealer har fra opparbeidelsen/byggingen vært tillagt nærmere angitte leiligheter. Disse plassene behandles på samme måte som parkeringstillatelser i andelshaver, jf. første avsnitt. Administrasjonen kan gi opplysning om hvilke plasser dette gjelder.

Øvrige parkeringstillatelser på fellesarealer som veier, plasser, m.m. inne i kvartaler tildeles andelseiere som bor i det aktuelle kvartal.

Parkeringstillatelser til parkeringsanleggene i krysset Jutulveien/John Collets alle, Ullevålsalléen vis a vis nr. 34, garasjeanleggene i John Collets allé og på Damplassen bak verkstedsbygningen kan tildeles andelseiere i selskapet, uavhengig av i hvilket kvartal vedkommende bor. Det samme gjelder for andre nye fellesanlegg som selskapet måtte anlegge i ytterkant av kvartalene, dersom styret ikke bestemmer at disse skal forbeholdes beboerne i bestemte kvartaler.

§3. Ventelister

Andelseiere som ikke får tillatelse til parkering i egen hage, kan sette seg på venteliste
for tildeling av parkeringstillatelse. Administrasjonen sørger for at det føres fire ulike
ventelister:

  1. Venteliste for biloppstillingsplass på en av plassene som er nevnt i §2 siste avsnitt.
  2. Venteliste for biloppstillingsplass i kvartalet.
  3. Venteliste for garasjeplass i et av garasjeanleggene som er nevnt i §2 siste avsnitt.
  4. Venteliste for garasjeplass i kvartalet, dersom det finnes slike garasjer til fordeling blant andelseiere.

Det er kun andelseiere som har tegnet husleiekontrakt til bolig i kvartalet, som kan stille
seg på ventelistene som er nevnt i nr. 2 og 4. Andelseierne kan stille seg på flere lister.

§4. Fordelingskriterier

Parkeringstillatelser fordeles kun til andelseiere. Fremleiere kan likevel tildeles parkeringstillatelse, dersom det er overskudd på opparbeidede plasser.

Når en parkeringstillatelse blir ledig, skal den fordeles til den som har lengst søkeransiennitet. Ansienniteten regnes fra det tidspunkt andelseieren er påført listen. Ingen gis parkeringstillatelse for mer enn en bil, med mindre det er overskudd på opparbeidede parkeringsplasser.

En andelseier som allerede har parkeringstillatelse, må gi denne fra seg dersom han tar i mot tilbud om en annen parkeringsplass/ garasje.

Andelseiere som mister en parkeringsplass i forbindelse med gjennomføringen av ny utomhusplan, og som tidligere hadde fått skriftlig permanent tillatelse fra selskapet til å benytte denne plassen, gis fortrinnsrett ved tildeling av nye parkeringsplasser.

Ved første gangs tildeling av en nyopprettet parkeringsplass som ikke blir omfordelt til andelseiere etter forrige avsnitt, og som det heller ikke er opprettet venteliste for, gis alle berettigede andelseiere anledning til å søke om parkeringstillatelsen. Etter at søknadsfristen er utløpt, fordeles plassen blant søkerne etter ansiennitet. Ansiennitet regnes i disse tilfellene fra inngåelse av husleiekontrakten.

De som ikke får tildelt parkeringstillatelse ved tildelingen, settes på venteliste. Listen ordnes etter ansiennitet, slik denne er beskrevet i dette avsnittet.

§5. Formål

Det er en forutsetning for å ha parkeringstillatelse at plassen brukes til biloppstillingsplass for andelseieren selv eller en annen i andelseierens husstand.

Parkeringsplassene skal brukes til parkering av biler som er i jevnlig bruk og kan ikke brukes til lagring av avskiltede biler, campingvogner, båter eller annet. Det må heller ikke plasseres biler på plassen som legger beslag på større arealer enn selve parkeringsplassen.

§6. Gebyr

Andelseiere som er tildelt parkeringstillatelse, betaler et gebyr pr. mnd. for tillatelsen. Gebyret skal brukes til å dekke kostnader med opparbeidelse av parkeringsplasser og garasjer, samt vedlikehold av anleggene. Gebyret kan også brukes til å finansiere andre deler av utomhusplanene.

Gebyrets størrelse fastsettes av styret. Gebyret kan endres med en mnd. skriftlig varsel.

Enkelte garasjer/parkeringsplasser er fullt ut finansiert av andelseiere. Ved overtagelse av slike garasjer/parkeringsplasser må erververen refundere andelseieren garasjen/plassens markedsverdi. Dersom partene ikke blir enige om markedsverdien, fastsettes denne av en erfaren takstmann, oppnevnt av selskapet.

Ved tilbaketrekking av parkeringstillatelse etter bestemmelsen i punkt 8 første avsnitt, har andelseiere, som har fått tillatelse til å opparbeide egne plasser, rett til refusjon etter reglene i andre avsnitt. Blir partene ikke enige om refusjonsbeløpet, avgjøres dette av tre takstmenn i fellesskap. Hver av partene oppnevner en takstmann. De to oppnevnte takstmenn oppnevner i felleskap det tredje medlemmet.

§7. Overdragelse/fremleie

Parkeringstillatelsen er en personlig rettighet og kan ikke overdras, fremleies eller på annen måte overlates til andre, bortsett fra de unntak som fremgår av disse bestemmelsene.

Med unntak av parkeringsbestemmelser nevnt i punkt 2, første og andre avsnitt er parkeringstillatelsen ikke knyttet til leiligheten og kan følgelig heller ikke følge med ved salg, fremleie eller ved andre former for overdragelse av adkomstdokumentene til leiligheten.

§8. Bortfall av parkeringstillatelse

Parkeringstillatelsen bortfaller dersom selskapet trekker denne tilbake. Tilbaketrekking kan bare skje der det foreligger saklig grunn. Blant saklige grunner regnes at arealene skal benyttes til andre tjenlige formål for fellesskapet.

Tilbakekalling av parkeringstillatelse skal varsles med minst en mnd. skriftlig varsel.

Parkeringstillatelsen bortfaller midlertidig ved fremleie eller utlån av boligen ut over 3 mnd., og varer så lenge andelseieren eller andre fra andelseierens husstand ikke bor i boligen. Parkeringstillatelsen bortfaller permanent dersom forutsetning i § 5 ikke lenger er til stede, med mindre bortfallet bare gjelder for en kortvarig periode.

Parkeringstillatelsen bortfaller også permanent dersom husleiekontrakten sies opp, med mindre andelseieren tegner leiekontrakt til en annen bolig, som også ville gitt andelseieren rett til å benytte den aktuelle parkeringsplassen etter bestemmelsene i § 2.

§9. Død/samlivsbrudd

Ved andelseierens død har gjenlevende ektefelle og andre som nevnt i husleielovens §31 rett til å overta parkeringstillatelsen sammen med andelen. Den gjenlevende har også rett til overta avdødes plass på ventelistene.

Den som i medhold av husleieloven § 32 overtar boretten etter et samlivsbrudd har også rett til å overta parkeringstillatelsen, med mindre begge parter oppfyller kriteriene for å opprettholde parkeringstillatelsen etter § 2 i disse bestemmelsene. Oppfyller begge parter kriteriene i § 2, bestemmer partene selv hvem som skal beholde parkeringstillatelsen. Partene må også velge hvem som skal bli stående på venteliste for parkeringstillatelse etter samlivsbruddet dersom begge oppfyller kriteriene i § 2. Er det bare en av partene som oppfyller disse kriteriene, overtar vedkommende plassen på ventelisten.

§10. Sanksjoner

Overtredelse av disse bestemmelser gir rett til inndraging av parkeringstillatelsen. Ved overtredelse av §§ 1 eller 5 annet avsnitt, kan selskapet besørge fjerning/borttauing av det ulovlig hensatte.

§11. Dispensasjon

Styret kan i særlige tilfelle dispensere fra disse bestemmelsene.

§12. Ikrafttredelse

Styret avgjør når disse bestemmelsene trer i kraft.