OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Parkeringsforbud på ettervinteren

22. november 2020

Bymiljøetaten prioriterer trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende fremfor gateparkering: Parkeringsforbud blir innført i Eventyrveien på ettervinteren.

Om lag 40 beboerparkeringsplasser forsvinner, når skiltene kommer opp. Det skjer i forkant av veiarbeider ved Eventyrplassen, som starter tidligst på ettervinteren.

Det omstridte forslaget om tilrettelegging for syklende og gående i Eventyrveien mellom Niels Henrik Abels vei og Sognsveien vakte stor respons. 22 av 36 innspill var negative.

Men Bymiljøetaten avviser protestene. Deres erfaring er at flere enn i dag begynner å sykle, når et trangt og uoversiktlig gateløp åpnes. Da må gateparkeringen vike.

Les Bymiljøetatens oppsummering av høringsinnspillene.

«Oslo kommune jobber for at flere skal gå, sykle og reise kollektivt. Et sentralt virkemiddel for å nå målet om økt sykling, er å skape et trygt og tilgjengelig sykkelveinett. Dette er fordi de fleste opplever det som tryggere å sykle på adskilte sykkelfelt samt i gater hvor trafikkbildet er oversiktlig og hastigheten på biltrafikken lav», skriver etaten.

Bymiljøetaten fastholder at fjerning av langsgående parkering i en allerede smal gate gir bedre plass for biler og syklister til å passere hverandre.

Enkelte mener at rekken av parkerte biler utgjør en viktig buffer mellom bilvei og fortau, men etatens vurdering er at mangel på sikt er en større ulempe.

Skulle farten øke, vil etaten vurdere flere fartshumper.

Bymiljøetaten mener at faren for at parkering flyttes inn i forhagene er liten, ettersom det stort sett ikke er mulig å kjøre inn i forhagene og slik parkering vil være i strid med hagebyens interne regler.

Innvendingen om at det allerede finnes sykkelfelt i Sognsveien, mener etaten er lite relevant, da Sognsveien går vinkelrett på Eventyrveien og ikke er et trafikksikkert alternativ for gående og syklister mellom Damplassen og Blindern.

«Skulle denne ruten benyttes, må syklistene på strekningen i Niels Henrik Abels vei mellom Moltke Moes vei og Sognsveien velge å sykle på fortau, til ulempe for gående, eller i veibanen, der det er trikkeskinner», skriver etaten.

Bymiljøetaten avviser også forslag om enveisregulering av Eventyrveien, oppdeling av kjørebanen mellom syklister og biler og fortau på vestre siden, der det ikke er fortau i dag. Årsaken er at tilgjengelig veibredde er for liten.

Den opprinnelige planen blir bare endret på ett punkt, som følge av at Byantikvaren hadde klare motforestillinger mot forslaget om trær og grøntarealer foran Eventyrplassen.

Bymiljøetaten vil i stedet stramme inn krysset mellom Eventyrveien og Per Gynts vei med kantstein og åpne rabatter, slik at plassen forblir åpen og oversiktlig.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500