Artikkelindeks

Husleiekontraktens § 5 inneholder en forholdsvis detaljert beskrivelse av hva den enkelte andelseier har ansvar for. Det som ikke der er uttrykkelig nevnt, er stort sett selskapets vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdsbehov skal meldes til administrasjonen. I tilfeller hvor det oppstår tvil om ansvarsforhold eller fremgangsmåte, bør man ta kontakt med selskapet for avklaring eller veiledning.

Vedlikeholdsplan

Den første langsiktige vedlikeholdsplan for Ullevål Hageby ble påbegynt i 1979 da arbeidet med omlegging av takene begynte. Registrering av øvrig vedlikeholdsbehov ble påbegynt i 1985. I 1987 ble det, på bakgrunn av nevnte registreringer og tilhørende kostnadsoverslag, vedtatt en samlet vedlikeholdsplan for perioden 1992-1995.

Høsten 1994 vedtok styret en ny revidert vedlikeholdsplan for perioden 1995-1999. Denne innebar en ajourføring og revurdering av den forrige planens målsettinger og kostnadsoverslag For perioden 2000 og frem til 2006 er det foretatt en omlegging av vedlikeholdsplanleggingen.

Selskapets vedlikeholdsplan 2000-2006 er etterfulgt av ny plan for perioden 2009-2018.  Planen tar sikte på å ta igjen vedlikeholdsetterslepet samt å trappe ned lånefinansieringen.  Hovedpunktene er rehabilitering av tak og piper, drenering, fasader, verandaer og baloknger og rehabilitering av avløpsledningene. Det skal legges om ca 50 tak i perioden og 50-60 hus skal dreneres. Avløpsledningsnettet skal kartlegges og rehabiliteres med innvendig epoxyrør så godt det lar seg gjøre. Planen ble presentert på generalforsamlingen i 2009 og finnes på selskapets hjemmesider.