OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Byggeveileder Oslo Havebyselskap
Versjon 1/2023

Søknad til borettslaget

Andelseier må søke Oslo Havebyselskap om tillatelse til ethvert inngrep i bygningskonstruksjonen.

Omhandler tiltaket fasadeendring, sendes søknad til Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune etter at styret har godkjent søknaden.

Arealfordeling må være godkjent før søknad om lofts- eller kjellerutbygging styrebehandles.

Arbeidet kan først starte når andelseier har fått skriftlig godkjennelse fra borettslaget Oslo Havebyselskapet og – ved fasadeendring – fra kommunens plan- og bygningsetat.

Søknad skrives på eget skjema. Planlegges flere tiltak, skal en samlet søknad utarbeides.

Dokumentasjon som arkitekttegninger, statiske beregninger, fotos, kart og samtykke fra berørte naboer vedlegges søknaden.

Andelseier påtar seg det fulle juridiske og økonomiske ansvar for hele byggeprosessen og alle økonomiske konsekvenser, som økt vedlikeholdsbehov.

Ansvaret kan ikke overføres til tredjepart (prosjekterende eller utførende). Ansvaret følger andelen ved overdragelse til ny andelseier.

Byggesøknad med tilhørende dokumentasjon sendes Borettslaget Oslo Havebyselskap, Damplassen 21, 0852 Oslo per e-post til adm@havebyselskapet.no

Søknadsprosessen

Søknad sendes borettslagets administrasjon senest tre uker innen styremøtet der søknaden ønskes behandlet. Dato for styremøter kunngjøres på selskapets hjemmeside.

Borettslagets byggesaksrådgiver gir en faglig vurdering og anbefaling i alle byggesaker.

Styret behandler søknaden og innstillingen fra byggesaksrådgiver. En søknad som ikke er komplett og oppfyller dokumentasjonskravene, blir ikke behandlet.

Når styret har godkjent tiltaket, sender andelseier søknad til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. PBE innhenter uttalelse fra Byantikvaren i saker som angår fasadeendring.

Kopi av igangsettingstillatelse fra Plan- og bygningsetaten sendes borettslaget før arbeidet starter. Hvis tiltaket er vesentlig endret, må saken styrebehandles på nytt.

Arbeidet kan ikke starte før borettslagets styre eller administrasjon og eventuelt Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har godkjent tiltaket.

Gebyrer til borettslaget skal betales, før arbeidet starter.

Borettslagets godkjenning gjelder 3 år fra endelig godkjenningsdato. Er ikke tiltaket gjennomført innen denne fristen, må det søkes på nytt.

Avslag fra styret kan ankes til borettslagets ankeutvalg i byggesaker. Styret står fritt til å ta anken til følge.