De offentlige vannledningene i Tyrihansveien, Eventyrveien, Veslefrikkveien, Vestgrensa, Per Gynts vei, Christoffer Hanstens vei, Sognsveien, Trollsvingen, Askeladdveien, Gäbeleins vei, Bergsalléen og Langlia skal belegges innvendig. Arbeidene skal gjennomføres som et ”NO DIG”-prosjekt helst uten graving og med rehabilitering av kummer. På vedlagte tegning er vannledningen avmerket med blå uthevet strek med ramme rundt. Deres eiendom er direkte tilknyttet ledningene som skal belegges.

 

Under anleggsperioden vil eiendommene som er tilknyttet ledningen få vann via provisorisk vanntilførsel. Dette vil bl.a. medføre midlertidige restriksjoner på bruk av hageslange, jfr pkt. 3.6 i sanitærreglementet. Det vil bli kortvarige stopp i vannleveransen i forbindelse med opprettelse og avvikling av den midlertidige vannforsyningen til eiendommene, og det gjøres spesielt oppmerksom på at det kan forekomme brunt vann i anleggsperioden på grunn av omkoblingene som utføres. 

Arbeidene vil primært pågå i 4. kvartal 2014 og l. kvartal 2015. De vil motta et informasjonsbrev fra entreprenøren med opplysninger om eksakt tidsrom for anleggsvirksomheten, hvilke tiltak entreprenøren vil iverksette, samt navn på kontaktpersoner og telefonnummer til entreprenøren.

I perioden arbeidene pågår må De påregne noe ulemper (anleggstrafikk, støy, lukt etc.). Vi tør be om at mottakerne av dette brevet varsler eventuelle leieboere, deleiere og beboere. 

VAV har egen byggleder for daglig oppfølging av prosjektet. Byggeleder Raymond Kinn treffes på telefon 23 44 06 26, mobiltelefon 941 59 111. 

Dersom De har spørsmål om selve hovedledningsanlegget kan De kontakte prosjektleder Egil Svien tlf. 23 43 74 06 eller Natalia Fjelddalen på tlf. 23 44 04 83. 

Med hilsen

Egil Svien
Prosjektleder saneringsplan vann 

Natalia Fjelddalen
overingeniør

lntenett: www.vav.oslo.kommune.no