Etter flere år i dvale jobbes det nå for å re-etablere Ullevål Hageby Velforening. Et velfungerende Vel er viktig for å sikre oss mulighet til å påvirke tiltak som iverksettes i vårt nærområde, og også for å ta felles initiativ hvor det er ønskelig.
 
Både Akersborg Terrasse Vel og Blindern Vel er eksempler på aktive vel- foreninger i nabolaget som har fungert bra i mange år. Det er på høy tid at også Ullevål Hageby kommer på banen!
 
Stiftelsesmøte blir avholdt 4. april på Seniorsenteret med bl.a. valg av styre og forslag til vedtekter. Alle beboere i Ullevål Hageby blir medlemmer i Vel'et og det blir sendt ut egen invitasjon til møtet.    
Et interimstyre har blitt etablert med følgende medlemmer:
Liv Annerløv John Colletts Allé 29 994 49 911
Kristin Schøyen Grude Sognsveien 36 975 33 236
Geir Knudsen Eventyrveien 18 416 46 043
Petter Spence Ullevålsalléen 32 992 90 466
Rune Thorsberg John Colletts Allé 61 916 58 805
Gunnar Vatnar Ullevålsalléen 34 996 02 137

 

I tillegg er det en del personer som har sagt seg interessert i å gjøre en innsats som ressurspersoner etter behov og anledning.

 

Men det er rom for mange flere, så dersom du kan tenke deg å delta, enten i Styret eller som ressursperson så ta kontakt med en av oss.

 

Så hva er egentlig en Vel-forening, og hva gjør den? Det vil i stor grad avhenge av oss selv, men nedenfor er en beskrivelse hentet fra Vellenes Fellesforenings hjemmesider. På stiftelsesmøtet vil vi legge frem et forslag til satsingsområder, og alle innspill og forslag er naturligvis svært velkomne.

 

Med vennlig hilsen Interimstyret

 

Hva er et vel?

Tilsynelatende et enkelt spørsmål, men det er ingen klar osiell definisjon på en velforening. Vi ser at det er så mangt som kaller seg et vel uten egentlig å være det, og det er på den annen side mange organisasjoner som heter noe annet, men som virker som en velforening, f.eks. grendelag, bygdelag, lokalmiljøutvalg og veilag. Vellenes Fellesorganisasjon møter alle som vil bli

medlem med et åpent sinn, men har laget noen kriterier som vi gjerne diskuterer med medlemmene. Vi mener at følgende definisjon bør gjelde for velforeninger og tilsvarende foreninger:

-  Et vel er en partipolitisk uavhengig forening med et formål som gjelder medlemmenes felles interesser for sitt nærmiljø. Formålet skal omfatte mer enn ren organisering av egennytte. Graden av allmennyttige fellesinteresser kan variere.

-  Foreningen skal ha et definert geografisk område som basis for sitt arbeid og for medlemskapet.

-  Foreningen skal ha registrerte medlemmer, men behøver ikke ha en kontingent.

-  Foreningen skal ha vedtekter og et styre, en demokratisk oppbygging, holde generalforsamling /årsmøte og valg på tillitspersoner.

 

Det er noen organisasjoner som ikke uten videre er velforeninger, f.eks. borettslag, sameier og huseierlag når disse utelukkende jobber med sine egne forvaltningsmessige oppgaver. Har borettslag, sameier og huseierlag virksomhet som strekker seg utenfor disse oppgavene, og er til nytte også for omgivelsene i nærmiljøet, kan de sidestilles med velforeninger innenfor disse feltene.

 

Hva er en velforenings oppgaver?

Velforeninger er betydelige samfunnsgrupper og solide bærebjelker i lokalsamfunnet. En velforening har et mangfold av oppgaver som kun begrenses av vellets eget initiativ og som spenner fra små dugnader, anlegg av turveier, lekeplasser til mer omfattende og store aktiviteter. En velforening er bydelen, kommunen og fylkeskommunens aller beste samarbeidspartner i viktige lokale spørsmål. Velforeninger er også en viktig lokal høringsinstans for kommunen i saker som berører velområdet - ikke minst i forbindelse med kommuneplanene og plan- og bygningsloven. Velforeningen er befolkningens talerør.

 

Eksempler på oppgaver er:

-  Dugnadsarbeid i forbindelse med vedlikehold og for å holde det rent og trivelig i nærmiljøet

-  Arbeide med trafikksikkerhet, et trygt bomiljø - nabohjelp, samt frivillig brannvern og annen beredskap

-  Opprettelse, ansvar for, samt vedlikehold av lekeplasser og nærmiljøanlegg.

-  Drift av samfunnshus/grendehus, barnehage og ungdomsklubb

-  Arrangør av sosiale sammenkomster som 17. mai, St. Hans, juletretenning, juletrefest, juleverksted, ungdoms-diskotek, pensjonisttre og turer

-  En sterk pådriver i kampen om å bevare viktige lokale institusjoner som skole, postkontor og nærmiljøforretninger

-  Uttalelser til kommunen og andre om fremlagte planer og forslag

-  Rydding av lekeområder, turveier og stier

-     Søke kommunen eller andre om støtte til tiltak til friluftsliv i nærområdet