Artikkelindeks

Husleiekontraktens § 5 inneholder en forholdsvis detaljert beskrivelse av hva den enkelte andelseier har ansvar for. Det som ikke der er uttrykkelig nevnt, er stort sett selskapets vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdsbehov skal meldes til administrasjonen. I tilfeller hvor det oppstår tvil om ansvarsforhold eller fremgangsmåte, bør man ta kontakt med selskapet for avklaring eller veiledning.

Vedlikeholdsplan

Den første langsiktige vedlikeholdsplan for Ullevål Hageby ble påbegynt i 1979 da arbeidet med omlegging av takene begynte. Registrering av øvrig vedlikeholdsbehov ble påbegynt i 1985. I 1987 ble det, på bakgrunn av nevnte registreringer og tilhørende kostnadsoverslag, vedtatt en samlet vedlikeholdsplan for perioden 1992-1995.

Høsten 1994 vedtok styret en ny revidert vedlikeholdsplan for perioden 1995-1999. Denne innebar en ajourføring og revurdering av den forrige planens målsettinger og kostnadsoverslag For perioden 2000 og frem til 2006 er det foretatt en omlegging av vedlikeholdsplanleggingen.

Selskapets vedlikeholdsplan 2000-2006 er etterfulgt av ny plan for perioden 2009-2018.  Planen tar sikte på å ta igjen vedlikeholdsetterslepet samt å trappe ned lånefinansieringen.  Hovedpunktene er rehabilitering av tak og piper, drenering, fasader, verandaer og baloknger og rehabilitering av avløpsledningene. Det skal legges om ca 50 tak i perioden og 50-60 hus skal dreneres. Avløpsledningsnettet skal kartlegges og rehabiliteres med innvendig epoxyrør så godt det lar seg gjøre. Planen ble presentert på generalforsamlingen i 2009 og finnes på selskapets hjemmesider.


Fasadeoppussing innebærer nedhugging av gammel puss, rengjøring (tørr sandblåsing) av overflater, grunning med grunningsmørtel, nytt pusslag brettskures og deretter påføres nytt fargeskikt som stenkpuss. I tillegg kommer arbeid med sokler og istandsettelse av trapper, inngangspartier og utelamper, takrenner/nedløp, gjerder og hagearbeid. 


Det ble i 2011 inngått 2 rammeavtaler om levering av vinduer i Hagebyen, samt 1 i 2012 og 1 2013. Selskapet stilte krav til U-verdi, utforming og materialbruk som også tilfredsstiller byantikvarens krav. Dette resulterte i at Østlandske Vinduer, Grindland Trevarefabrikk , Vemundsvik Snekkerfabrikk og Øra Trevare fikk godkjent sine tilpassede vinduer for leveranse til hagebyen. I kjelleren til administrasjonen på Damplass 21 kan andelseiere se på demonstrasjonsvinduer fra alle leverandørene. LB-Bygg v/Lars Bøe, har sagt seg villig til å ta nøyaktige mål og komme med pristilbud for utskifting. 


Årlig kontroll og vedlikehold av tak innebærer utbedring av piper, gradrenner og takrenner/nedløp. I tillegg kommer reparasjon av innrapporterte skader og mangler. Det er i 2004 utført et betydelig arbeid med utbedring av tak og takskader og oppfølging av dette arbeidet vil fortsette i årene fremover. Det må forventes bruk av betydelige midler for vedlikehold av tak, samt utbedring av piper.


På el-anlegget gjennomføres det mindre løpende arbeider etter innraporterte feil og mangler.


Det er registrert betydelige skader på spillvannsledningene. Dette krever omfattende utbedringer og arbeidet må forventes å pågå i mange år.


Hagevanningsanlegget består for en stor del av galvaniserte rør. Disse ruster og går tett relativt raskt. Rusten fra rørene ødelegger kranpakningene på tappestedet. Oppstår det skader, blir disse utbedret ved av/på stengning av anlegget.


Kloakkrørene i Hagebyen er for en stor del de opprinnelige. Disse rørene har med tiden fått forskyvninger og er innvendige svært rue. Det skal det svært lite til før det fører til full kloakkstopp. Borettslaget tar sikte på rehabilitering av kloakkledningsnettet. Dette arbeidet vil pågå gjennom flere år. Det er utført spyling av flere strekk.


De opprinnelige baderommene i Hagebyen er ikke bygget for å kunne dusje rett på gulvet. Ved dusjing rett på gulvet, må gulv og vegg bygges etter anbefalinger fra Norges Byggforskningsinstitutt. Det er utarbeidet retningslinjer for bygging av bad og våtrom.

Vi henstiller våre beboere til å kontakte administrasjonen for å få opplysninger om spesielle bestemmelser for bad og våtrom (B 8).

Riktig bruk av materialer ved utbedring/oppussing er meget vesentlig. Derfor er det svært viktig at arbeidet blir utført av godkjent våtromsentreprenør. Arbeidet med kontroll av baderom som er under oppussing vil bli gitt høy prioritet også fremover.


Drenering er nødvendig for å unngå skader på bygningene, og er sterkt ønskelig for å redusere fuktigheten i kjellerrom. Dreneringsarbeidet vil fortsette i årene fremover.


Det er ønskelig at andelseiere selv bidrar til oppussing av oppganger og nødvendige utgifter til maling og redskap fås refundert etter søknad, under forutsetning av at borettslaget har disponible budsjettmidler. Selskapet er behjelpelig med fargekart, rådgiving mm.

Dører mellom felles trappeoppgang og leiligheter skal beholde sitt opprinnelige utseende med fyllingsdører og glass. Utbedring av eksisterende dører foretas der dette er mulig.

Ved utbedring av dører kan andelseiere montere nye F-30S dør lik opprinnelig dør med speil og glass, under forutsetning av at de selv betaler differansen mellom prisen på slik dør og utbedringskostnadene på gammel dør.


I Hagebyen er det totalt ca. 26 000 løpemeter gjerder. Hvert år blir det foretatt noe utskifting av dårlige nettinggjerder, samt beising av tregjerder.


Borettslaget har fra 2005 inngått avtale med Park- og landskapspleie, som skal utføre vedlikehold i fellesområder. Borettslaget har ansvar for beskjæring av planter (trær og hekker), gjødsling, fjerning av ugras og villskudd, klargjøring av bed, klipping av hekker/busker og ugras, luking og bruk av prefix, planting av hekkeplanter og klipping av 7.487 m2 plen, samt rydding og bortkjøring.

Kirsebær- og epletrærne på østsiden av Sognsveien ble beskåret. En stor del av kirsebærtrærne er angrepet av sopp (grå Monilia). Selskapet har til nå ikke funnet en pålitelig løsning for å erstatte de trær som er døde, men det er igangsatt et prosjekt med testfelt i Jutulveien. der er det plantet ulike type trær som skal følges tett for å finne frem til en type tre som er resistente mot tresykdommer. Utskiftingen av alle kirsebærtrærne vil representere en betydelig kostnad over flere år.

Samferdselsetaten v/Oslo vei har ansvaret for grøntarealene langs John Colletts allé. Dette omfatter både plenklipping og beskjæring av trær. Samferdselsetaten v/Oslo vei foretok beskjæring av trær, men ikke plenklipping.


Snørydding blir i vintersesongen utført av selskapets egne ansatte. Kvartalsveiene blir feiet ved eget/innleid hjelp. Parkerte biler og sykler i kvartalene utgjør fortsatt et problem for arbeidet med snøbrøyting. Selskapet brøyter Eventyrplassen. Skøyteisen blir etablert og vedlikeholdt.

Selskapet har gitt økonomisk støtte til Vannførelagets arrangementer. Eventyrplassen Vannførerlag.


Det er vedtatt prinsipper for plassering av beholdere for restavfall og papir.
Les mer